انطباق تحولات نظری پیت موندریان با عناصر نقاشی نئوپلاستیک طی بازه زمانی 1927تا 1944

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترای پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

 علیرغم نقش کلیدی پیت موندریان ( )1872-1944در تحقق کامل اهداف نقاشی انتزاعی، در تحقیقات گذشته کمتر به اصول
مطرحشده نقاشی نئوپلاستیک اشاره شده است. به منظور رفع این خلأ، مقالۀ حاضر بر آن است تا یافته های تحقیقی جامع بر
تحولات نظری موندریان نسبت به عناصر نقاشی نئوپلاستیک در بازۀ زمانی 1927تا 1944ارائه کند. این مقاله در پی بررسی
درستی این فرضیه است که تحلیل تطبیقی نقاشی ها و نوشته های موندریان به موازات هم مخاطب را به درک بهتری نسبت به
چرایی تحولات بصری در ظاهر نقاشی های نئوپلاستیک میرساند. به منظور اعتبارسنجی فرضیه مذکور، از یکسو نقاشی های
نئوپلاستیک در دوره های مختلف بر پایه رویکردی فرمالیستی مورد تحلیل بصری قرار گرفته، و از سوی دیگر نوشته های نظری
موندریان براساس روش بینامتنی مورد واکاوی قرار گرفته تا تغییرات دیدگاههای نظری او نسبت به خصوصیات و نقش عناصر
نقاشی نئوپلاستیک در دوره های مختلف تبیین و مشخص گردند. نتایج این بررسی ها نشان میدهد، دیدگاه های موندریان در
دوره میانی ( )1927-1931و بالأخص دوره متأخر ( )1932-1944که تغییرات قابل توجهی در ظاهر نقاشی های نئوپلاستیک او
ایجاد شده، نسبت به نظرات او پیش از ،1926به ویژه نسبت به اصل اول نئوپلاستیسیزم، دستخوش تغییرات زیادی شده است.

کلیدواژه‌ها


فلاح ‌زاده، علی (1399 a). عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیرى هنر انتزاعى ناب نئوپلاستیک پیت موندریان. دانشگاه سوره. نشریۀ رهپویه هنر، دوره سوم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 6)، صفحه 69-57.
فلاح ‌زاده، علی (1399 b). نظریات هنری پیت موندریان در باب شش اصل نقاشی نئوپلاستیک. دوماهنامۀ علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی سال پنجم دی ۱۳۹۹ شماره ۸ (پیاپی ۳۱)، جلد دو. صفحه 27-15.
Allen, G. (2000). Intertextuality. London and New York: Routledge.
Blotkamp, C. (1994). Mondrian: The art of destruction. London, England: Reaktion Books Ltd Rathbonc Place. New York: Abrams.
Mondrian, P. (1917). Part I: The De Stijl Years: 1917-24: The New Plastic in Painting. In H.
Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 27-74). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1926). Part II: After De Stijl 1924-38: General Principles of Neo-Plasticism. In H.
Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 213-215). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1929). Part II: After De Stijl 1924-38: Pure Abstract Art. In H. Holtzman, & M.S.
James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 223-225). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1931). Part II: After De Stijl 1924-38: The New Art—The New Life: The Culture of Pure Relationships. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 244-276). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1937). Part II: After De Stijl 1924-38: Three Notes. In H. Holtzman, & M.S. James (Eds. and trans.) (1986), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (p. 301). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1938a). Part II: After De Stijl 1924-38: Art without Subject Matter. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 302-304). London: Thames and Hudson. Mondrian. (1938b). Part III: England and the United States 1938-44: The Necessity for a New Teaching in Art, Architecture, and Industry. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 310-318). London: Thames and Hudson.
Mondrian. (1941). Part III: England and the United States 1938-44: Toward the True Vision of Reality. In H. Holtzman, & M.S. James (1986, Eds. and trans.), The new art-the new life: the collected writings of Piet Mondrian (pp. 338-341). London: Thames and Hudson.
Rembert, V. P. (1970). Mondrian, America, And American Painting (Order No. 7106244). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (302476370). Retrieved from
Veen, L. A. (2017). Piet Mondrian on the Principles of Neo-Plasticism. International Journal of Art and Art History, 5(2), 1-12.