انطباق تحولات نظری پیت موندریان با عناصر نقاشی نئوپلاستیک طی بازه زمانی 1927 تا 1944

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، محقق پسا دکتری

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

علیرغم نقش کلیدی پیت موندریان (1944-1872) در تحقق کامل اهداف نقاشی انتزاعی، در تحقیقات گذشته کمتر به اصول مطرح شده نقاشی نئوپلاستیک اشاره شده ‌است. به منظور رفع این خلأ، مقالۀ حاضر بر آن است تا یافته های تحقیقی جامع بر تحولات نظری موندریان نسبت به عناصر نقاشی نئوپلاستیک در بازۀ زمانی 1927 تا 1944 ارائه کند. این مقاله در پی بررسی درستی این فرضیه است که تحلیل تطبیقی نقاشی ها و نوشته‌های موندریان به موازات هم مخاطب را به درک بهتری نسبت به چرایی تحولات بصری در ظاهر نقاشی های نئوپلاستیک می رساند. به منظور اعتبار سنجی فرضیه مذکور، از یک سو نقاشی های نئوپلاستیک در دوره های مختلف بر پایه رویکردی فرمالیستی مورد تحلیل بصری قرار گرفته، و از سوی دیگر نوشته های نظری موندریان بر اساس روش بینامتنی مورد واکاوی قرار گرفته تا تغییرات دیدگاه های نظری او نسبت به خصوصیات و نقش عناصر نقاشی نئوپلاستیک در دوره های مختلف تبیین و مشخص گردند. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد، دیدگاه‌های موندریان در دوره میانی (1931-1927) و بالاخص دوره متاخر (1944-1932) که تغییرات قابل توجهی در ظاهر نقاشی‌های نئوپلاستیک او ایجاد شده، نسبت به نظرات او پیش از 1926، بویژه نسبت به اصل اول نئوپلاستیسیزم، دستخوش تغییرات زیادی شده است.

کلیدواژه‌ها