بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت

چکیده

تفکر طراحی که از دیرباز موضوع مورد بحث پژوهشگران حوزه طراحی بوده، مجموعه ای از مفاهیم و جنبه های درونی و بیرونی است که در فرایند طراحی توسط طراحان بکار گرفته میشود. از اینرو، انجام تحقیقاتی که شیوه تفکر طراحانه را مورد بررسی قراردهد و شناخت مناسبی ازآن پدید آورد، دارای اهمیت میباشد. طی مطالعات صورت گرفته دراین پژوهش در زمینه تفکر طراحی، به لزوم پرداختن به نظریه های متفکرین این حوزه درباره جنبه های ذاتی طراحی پی برده شده است. هدف از این پژوهش، دستیابی به مهمترین جنبه های ذاتی و درونی طراحی است که مورد توجه پژوهشگران برجسته حوزه تفکر طراحی میباشد که به روش توصیفی و با رویکرد کیفی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده است. نتایج حاصل از آن نشان میدهد که پژوهشگران در مطالعات خود به هفده جنبه ذاتی طراحی اشاره کرده اند، که برایان لاوسن و نایجل کراس بیشترین مطالعات را بر روی این جنبه ها انجام داده اند. همچنین بیشترین توجه پژوهشگران به ترتیب به جنبه های ذاتی «خلاقیت» و «اسکیس» و کمترین توجه پژوهشگران به جنبه های «بینش ذهنی ناگهانی» و «طرحواره» معطوف شده است. بیشتر پژوهشگران نیز به ترتیب به جنبه های «خلاقیت»، «یافتگری»، «شهود» و «ناخودآگاه» پرداخته اند که نشان از اهمیت این جنبه ها دارد.

کلیدواژه‌ها