واکاوی ارتباط زبان‌طراحی و کارکرد رابط‌کاربری هوشمند مبتنی بر فناوری واقعیت‌ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، گروه تخصصی هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی کمالالملک، نوشهر، ایران.

چکیده

جوامع مدرن بواسطه پیشرفت فناوری حسگر و پردازشگرهای رایانه‌ای؛ تجربه واقعیت‌ترکیبی را در سبک زندگی کاربران ایجاد نموده‌اند. ویژگی منحصربفرد این فناوری‌هوشمند در جهت برقراری ارتباط تعاملی سودمند سبب بهبود کارکرد‌های انسانی و اجتماعی شده است. هدف اصلی در طراحی‌تعاملی این فناوری؛ بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه کاربران می‌باشد. مبرهن ‌است که نقش طراحی رابط‌کاربری در این میان حائز اهمیت است و این امر را توسط طراحی‌تعاملی فرم‌های دوبعدی یا سه‌بعدی به نام هولوگرام انجام می‌دهد. این پژوهش به مفاهیمی نظیر زبان فرمی، طراحی‌تعاملی، طراحی رابط‌کاربری مبتنی بر واقعیت‌ترکیبی، کاربردپذیری و هولوگرام می‌پردازد. شایان ذکر است نمونه‌های موردی بصورت انتخابی هدفمند بر اساس منابع معتبر بین المللی که توسط شرکت­های پیشرو درحوزه فناوری واقعیت‌ترکیبی تولید شده‌اند توصیف و تحلیل می‌شوند. پرسش اصلی این است که زبان‌طراحی رابط‌کاربری هوشمند چه ارتباطی برروی کارکرد فناوری واقعیت‌ترکیبی دارد؟ جهت بررسی، سیطره نظری پژوهش بر روی ارتباط مولفه‌های زیبایی شناختی، زبان‌ فرمی و کاربردپذیری پروژه‌های موفق رابط‌کاربری واقعیت‌ترکیبی متمرکز می‌باشد که توسط مایکروسافت هولولنز صورت پذیرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی می‌باشد و نتایج کلی نشان می­دهد طراحی درست رابط‌کاربری هوشمند به روش احساس‌گرا یا مدرن موجب ارتقای کارکرد واقعیت‌ترکیبی شده است و کاربران در تعامل با آن احساس خوشایندی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باورز، جان. (1391). مقدمه‌ای بر طراحی 2 بعدی، درک فرم و کارکرد. مترجم: سودابه صالحی، مرجان زاهدی. حرفه هنرمند، تهران. جهانگیری، سارا. (1396). بررسی رابطه فرم و محتوا در گرافیک تعاملی با رویکرد نشانه شناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کمال الملک، نوشهر.
دونیس ا. داندیس. (1398). مبادی سواد بصری، مترجم: مسعود سپهر، سروش، تهران.
فخارزاده جهرمی، شقایق. (1396). بررسی کاربردهای واقعیت افزوده در طراحی گرافیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران. رنجبر بهارانی، پریسا. (1398). مطالعه تطبیقی رابط کاربری و تجربه کاربری در اپ‌های گردشگری اصفهان و پاریس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کمال الملک، نوشهر.
رفیع‌زاده‌ اخویان، ریحانه. (1394)، تحلیل پدیدارشناختی واقعیت‌افزوده به مثابه رسانه در هنر معاصر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
محمدزاده، مسعود. (1394). طراحی قلم فارسی وب با رویکرد احساس‌گرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، هنر و معماری، تهران.
Bray, B. Coulter, D. (2020). What is Mixed Reality. November 26, 2020, Microsoft, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/
discover/mixed-reality Denisov, R, V. (2019). Perspectives and development of mixed reality technologies. National Technical University of Ukraine, Faculty of Electronics, Kyiv, Ukraine.
Ferrone, H. (2020). The making of Designing Holograms. September 24 2020, Microsoft, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/discover/designing-holograms.
Galitz, Wilbert O. (2007). The essential guide to user interface design, USA, NY.
Hanna, Matthew G. (2018). Augmented Reality Technology Using Microsoft HoloLens in Anatomic Pathology. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, Vol 142, Page:638-644.
Hartson, R. Pardha S, P. (2012). The UX Book Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience. USA, ISBN: 978-0-12-385241-0.
Langston, J. (2019). New HoloLens 2 gives Microsoft the edge in the next generation of computing, Feb 24, 2019, Microsoft, from https://news.microsoft.com/innovation-stories/hololens-2/
Langston, J. (2020). To the moon and beyond: How HoloLens 2 is helping build NASA’s Orion spacecraft, Sep 22, 2020, Microsoft, from https://news.microsoft.com/innovation-stories/hololens-2-nasa-orion-artemis/
McLaughlin, Joseph. (2019). Fluent: Design Behind the Design, May 31, 2019, Microsoft design, from https://medium.com/microsoft-design/fluent-design-behind-the-design-973028062fcc#
Ong, Sean. (2017). Beginning Windows Mixed Reality Programming, USA.
Odom, J. (2016). Two Doctors Simplify Spinal Surgery with the HoloLens. December 2 2016, From https://hololens.reality.news/news/two-doctors-simplify-spinal-surgery-with-hololens-0175101/
Pell, Mike. (2017). Envisioning Holograms Design Breakthrough Experiences for Mixed Reality, USA.
Preece, J. Sharp, H. Rogers, Y. (2019). Interaction design: beyond human computer interaction, USA. Park, Y. Coulter, D. (2019). Typography, May 3 2019, Microsoft, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/design/typography .
Park, Y. Kurtis. (2020). Designing content for holographic display. May 18 2020, Microsoft, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/design/designing-content-for-holographic-display .
Ramos, M, S. (2019). Development of Mixed Reality Applications Using, The Magic Leap One Device. Autonomous University of Madrid.
Tao, F. Liu, A. Hu, T. Nee, A. (2020). Digital Twin Driven Smart Design. Academic Press of Elsevier, UK.
Tuliper, A. (2016). HoloLens: Introduction to the HoloLens. November 2016, Microsoft MSDN Magazine, Volume 31 Number 11, from https://docs.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2016/november/hololens-introduction-to-the-hololens.
Vitazko, M. Kurtis. Coulter, D. (2018). Foundational elements: Color, light, and materials.
July 21 2018, Microsoft, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/design/color-light-and-materials Vishnu, T. Balamurugan, CR. Roy, CT. (2017). Hologram Based Three-Dimensional Projection. 6th International Conference on Research Trends in Engineering, Applied Science and Management, International Journal, page 763-768,
Vallino, James R. (1998). Interactive Augmented Reality, University of Rochester, NY.