واکاوی ارتباط زبان‌طراحی و کارکرد رابط‌کاربری هوشمند مبتنی بر فناوری واقعیت‌ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، گروه تخصصی هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی کمالالملک، نوشهر، ایران.

10.22059/jfava.2022.333622.666821

چکیده

جوامع مدرن بواسطه پیشرفت فناوری حسگر و پردازشگرهای رایانه‌ای؛ تجربه واقعیت‌ترکیبی را در سبک زندگی کاربران ایجاد نموده‌اند. ویژگی منحصربفرد این فناوری‌هوشمند در جهت برقراری ارتباط تعاملی سودمند سبب بهبود کارکرد‌های انسانی و اجتماعی شده است. هدف اصلی در طراحی‌تعاملی این فناوری؛ بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه کاربران می‌باشد. مبرهن ‌است که نقش طراحی رابط‌کاربری در این میان حائز اهمیت است و این امر را توسط طراحی‌تعاملی فرم‌های دوبعدی یا سه‌بعدی به نام هولوگرام انجام می‌دهد. این پژوهش به مفاهیمی نظیر زبان فرمی، طراحی‌تعاملی، طراحی رابط‌کاربری مبتنی بر واقعیت‌ترکیبی، کاربردپذیری و هولوگرام می‌پردازد. شایان ذکر است نمونه‌های موردی بصورت انتخابی هدفمند بر اساس منابع معتبر بین المللی که توسط شرکت‌های پیشرو درحوزه فناوری واقعیت‌ترکیبی تولید شده‌اند توصیف و تحلیل می‌شوند. پرسش اصلی این است که زبان‌طراحی رابط‌کاربری هوشمند چه ارتباطی برروی کارکرد فناوری واقعیت‌ترکیبی دارد؟ جهت بررسی، سیطره نظری پژوهش بر روی ارتباط مولفه‌های زیبایی شناختی، زبان‌ فرمی و کاربردپذیری پروژه‌های موفق رابط‌کاربری واقعیت‌ترکیبی متمرکز می‌باشد که توسط مایکروسافت هولولنز صورت پذیرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی می‌باشد و نتایج کلی نشان می‌دهد طراحی درست رابط‌کاربری هوشمند به روش احساس‌گرا یا مدرن موجب ارتقای کارکرد واقعیت‌ترکیبی شده است و کاربران در تعامل با آن احساس خوشایندی دارند.

کلیدواژه‌ها