کاربست طراحی احساس گرا در محصولات با تاکید بر درک کیفی کاربران:مطالعه موردی آسیاب خانگی زعفران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز رویکرد طراحی احساس گرا با پاسخ به نیازهای حسی و عاطفی کاربران در طراحی محصولات خانگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیاب های خانگی زعفران درصدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا با ترکیب شاخصه های حسی نظیر آرزو، علاقه، فریبندگی، خوشایندی و لذت بخشی می توان تجربه ارزشمندی را برای کاربران خلق کرد. این پژوهش از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی است که در سه گام اصلی با تلفیق دو روش کیفی و کمی و از نوع توصیفی- همبستگی، نیازهای حسی مختلفی را از طریق ابزار مشاهده، مصاحبه های نردبانی و پرسشنامه استخراج کرده و به ارزیابی آنها با استفاده از روش Pr-EMO می پردازد و از نظر روش گردآوری داده ها، در دسته مطالعات میدانی قرار می گیرد. جامعه آماری به صورت هدفمند از بین افرادی انتخاب شده است که به آشپزی علاقه زیادی داشته و از زعفران بیشتری در غذاهایشان استفاده می کنند.  نتایج پژوهش پیش رو نشان دهنده ی آن است که با تمرکز بر نیازهای حسی کاربران و ترکیب این احساسات با یکدیگر، نه تنها می توان شخصیت منحصر به فردی را برای محصول خلق کرد بلکه می توان تجربه ای غنی، مطلوب و بادوام تری را برای کاربران رقم زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آنمیک ون بوئیژن، جاپ دالهویزن و همکاران،۱۳۹۸، راهنمای دیزاین دلفت، ترجمه سهیلا فتحیه، محمد رفیعیان، چاپ اول، نشر ژاله. میشائیل ارل هاف، تیم مارشال،۱۳۹۷، دانشنامه دیزاین، ترجمه منظر محمدی، چاپ اول، نشر مشکی.
ناصرکلینی ممقانی، سارا ابراهیمی،۱۳۹۸، مهندسی کانسی، نقش عواطف و احساسات در فرآیند طراحی صنعتی، چاپ سوم، نشر سمت. دونالد نورمن، 1389، طراحی حسی، ترجمه معصومه حق پرست، جهان بخش سادگی راد، چاپ اول، نشر حرفه هنرمند.
Clark, M. S., and Fiske, S. T. (2014). Affect and Cognition: 17th Annual Carnegie Mellon Symposium on Cognition. Psychology Press.
Desmet, P.M.A., (2003). "Measuring emotion: Development and application of an instrument to measure emotional responses to products." Funology. Springer, Dordrecht, 111-123.
Desmet, P.M.A., Fokkinga S., Ozkaramanli D., & Yoon, J., (2021). "Emotion-driven product design." Emotion measurement. Woodhead Publishing, Chapter in Book, Conferences Proceeding, Design Aesthetics,645-670.
Desmet, P.M.A., and Fokkinga, S. (2020). Beyond Maslow’s Pyramid: Introducing a Typology of Thirteen Fundamental Needs for Human-Centered Design. Multimodal Technologies and Interaction, 4 (3), 38. https://doi.org/10.3390/mti4030038. Desmet, P.M.A., and Hekkert, P. (2009). Design & Emotion. International Journal of Design, 3, 1–6.
Desmet, P.M.A., Ortíz Nicolás, J. C., and Schoormans, J. P. (2008). Product personality in physical interaction. Design Studies, 29(5), 458–477.
Desmet, P.M.A. (2020). Positive design. Delft University of Technology.
Ferraris, S. D., and Gorno, R. (2013). Expressing product character: Teaching design students how to exploit forms parameters. DS 76: Proceedings of E&PDE 2013, the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education, Dublin, Ireland, 05-06.09.2013, 370–375.
Gonzalez Fernandez, K., Desmet, P.M.A., and Pannunzio, V. (2019). Creating meaningful conversations user-data for the fitness tracker experience. Delft University of Technology, Design for Interaction/ Medisign. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A0c861f0f-35aa-4039-9ce0-ab82bd8b891a.
Gorno, R., and Colombo, S. (2011). Attributing intended character to products through their formal features. Proceedings of the 2011 Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces, 1–8. https://doi.org/10.1145/2347504.2347522.
Govers, P. C., and Mugge, R. (2004). I love my Jeep, because its tough like me: The effect of product-personality congruence on product attachment. In Proceedings of the fourth international conference on design and emotion, Ankara, Turkey (pp. 12-14).
Hassenzahl, M. (2010). Experience Design: Technology for All the Right Reasons.
Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 3(1), 1–95.
Hassenzahl, M., and Diefenbach, S. (2012). Well-being, need fulfillment, and Experience Design. Published 2012, Philosophy.
Izard, C. E. (2009). Emotion Theory and Research: Highlights, Unanswered Questions, and Emerging Issues. Annual Review of Psychology, 60(1), 1–25.
Izard, C. E. (2006). Experts’ definitions of emotion and their ratings of its components and characteristics. Unpublished manuscript, University of Delaware, Newark.
Janlert, L.-E., and Stolterman, E. (1997). The character of things. Design Studies, 18(3), 297–314. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(97)00004-5.
Kleinginna, P. R., and Kleinginna, A. M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and Emotion, 5(4), 345–379. https://doi.org/10.1007/BF00992553
Meiselman, H. L. (2021). The (gradual) development of emotion measurement for food. Current Opinion in Food Science, 40, 187–191.
Muller, W. (2001). Order and meaning in design. Lemma.
Sheldon, K. M., Kashdan, T. B., and Steger, M. F. (2011). Designing Positive Psychology: Taking Stock and Moving Forward. Oxford University Press.
Tuch, A. N., Schaik, P. V., and Hornbæk, K. (2016). Leisure and Work, Good and Bad: The Role of Activity Domain and Valence in Modeling User Experience. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 23(6), 35:1-35:32. https://doi.org/10.1145/2994147
Vaidya, G., and Kalita, P. (2021). Understanding Emotions and their Role in the Design of Products: An Integrative Review. Archives of Design Research, 34, 5–21.
What’s The Difference Between Feelings and Emotions? (2015, January 12). The Best Brain Possible. https://thebestbrainpossible.com/whats-the-difference-between-feelings-and-emotions/.