دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین 1402 
اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

صفحه 93-104

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق؛ سعید حقیر