از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هنرهای تجسمی، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدة هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ارتباط تصویری و عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در جستارِ حاضرْ دو بعد از ابعادِ چندگانه‌ی مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک­آیوِر لوپِسْ استخراج و معرفی شده‌اند. این دو بعد که به‌منزله‌ی دو نوع مخاطبِ تصویریِ متمایز و هم‌زمان درهم‌تنیده معرفی می‌شوندْ نشان می‌دهند که سیرِ مواجهه‌ی کلاسیک به ‌مواجهه‌ی فراکلاسیک، و درنتیجه مخاطبِ کلاسیک به مخاطبِ فراکلاسیک، یک طیفِ تبدیلیِ ملایم است که از مؤلفه‌های ادراکی آغاز می‌شود، به‌تدریج حاملِ مؤلفه‌های درکیِ بیشتر می‌شود، و تا آستانه‌ی سیستم‌های تصویری پیش می‌رود. نگارشِ جستارِ حاضر ازاین‌رو ضرورت داشت که فلسفه‌ی آنگلوآمریکایی به شکلِ کلی، و جایگاهِ هنرهای تصویری و تصاویرِ غیرهنری در آن به شکلِ جزئی، در کشورمان تقریباً ناشناخته است. روشِ پژوهشمان یک روشِ مرتبه­اولِ مؤلف­محور است که پیروِ آنْ تمامیِ آثارِ لوپِس مطالعه شده و بخشی از الگویی که آرای تصویری­اش را منسجم می‌کند در قالبِ بخش‌بندی‌های جستارِ حاضر صورت‌بندی شده‌ است؛ یعنی جستارمان با نگاهی به جایگاهِ تام‌وتمامِ تصویر در نگاهِ لوپِس نگاشته شده است. نتایجِ حاصل‌شده نشان می‌دهد مخاطبِ کلاسیکْ از توانمندی‌های ادراکی‌اش استفاده و توانمندی‌های درکیِ ابتدایی‌اش را بر آن‌ها بار می‌کند، اما مخاطبِ فراکلاسیکْ از توانمندی‌های ادراکی‌اش استفاده و توانمندی‌های درکیِ ابتدایی و نیز پیشرفته‌اش را بر آن‌ها بار می‌کند. لذا بااینکه هردو مخاطبینی منفردند، مخاطبِ فراکلاسیک، مخاطبی است دارای حالاتِ ذهنیِ پیچیده­ تر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Allen, Richard (1993), Representation, Illusion, and the Cinema, Cinema Journal, Vol. 32, No. 2, pp. 21-48.
 2. Atencia-Linares, Paloma (2012), Fiction, Nonfiction, and Deceptive Photographic Representation, The Journal of Aesthetics and Art Criticism Vol. 70, No. 1, pp. 19-30.
 3. 3. Benovsky, Jiri (2011), Three Kinds of Realism About Photographs, The Journal of Speculative Philosophy, Vol. 25, No. 4, pp. 375-395.
 4. 4. Bergeron, Vincent, and Dominic McIver Lopes (2012), Aesthetic Theory and Aesthetic Science: Prospects for Integration, Aesthetic Science: Connecting Minds, Brains, and Experience, ed. Arthur Shimamura and Steven Palmer. Oxford: Oxford University Press, pp. 63-79.
 5. 5. Brubaker, David (1993), Andre Bazin on Automatically Made Images, The Journal of Aesthetics and Art, Vol. 51, No. 11, pp. 59-67.
 6. 6. Casey, Edward S. (1971), Imagination: Imagining and the Image, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 31, No. 4, pp. 475-490.‏ 7.
 7. Dilworth, John (2002), Varieties of Visual Representation, Canadian Journal of Philosophy, Vol. 32, No. 2, pp. 183-205.‏ 8.
 8. Gabriel, F. Giralt (2010), Realism and Realistic Representation in the Digital Age, Journal of Film and Video, Vol. 62, No. 3, pp. 3-16.
 9. 9. Hopkins, Robert (2008), What Do We See in Film?, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 66, No. 2, pp. 149-159.‏ 10.
 10. Kenney, Keith (2004), Representation Theory, Handbook of Visual Communication, ed. Ken Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, and Keith Kenney, Mahwah, Routledge, pp. 121-138.‏ 11.
 11. Lopes, Dominic McIver (1996), Understanding Pictures, Oxford, Oxford University Press.
 12. 12. Lopes, Dominic McIver (1997), Art Media and the Sense Modalities: Tactile Pictures, Philosophical Quarterly, Vol. 47, No. 189, pp. 425-440.
 13. 13. Lopes, Dominic McIver (1998), Imagination, Illusion and Experience in Film, Philosophical Studies ,Vol. 89, No. 2-3, pp. 343-353.
 14. 14. Lopes, Dominic McIver (1999), Pictorial Color: Aesthetics and Cognitive Science, Philosophical Psychology, Vol. 12, No. 4, pp. 415-428.
 15. 15. Lopes, Dominic McIver (2000a), From Languages of Art to Art in Mind, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 58, No. 3, pp. 227-231.
 16. 16. Lopes, Dominic McIver (2000b), What Is It Like to See with Your Ears? The Representational Theory of Mind, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 60, No. 2, pp. 439-453.
 17. 17. Lopes, Dominic McIver (2002), Vision, Touch, and the Value of Pictures, British Journal of Aesthetics ,Vol. 42, No. 2, pp. 191-201.
 18. 18. Lopes, Dominic McIver (2003a), Pictures and the Representational Mind, The Monist ,Vol.86, No. 4, pp. 632-652. 19. Lopes, Dominic McIver (2003b), The Aesthetics of Photographic Transparency, Mind , Vol. 112, No. 447, pp. 434-448.
 19. 20. Lopes, Dominic McIver (2004), Directive Pictures, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 62, No. 2, pp. 189-196.
 20. 21. Lopes, Dominic McIver (2005a), Sight and Sensibility: Evaluating Pictures, Oxford, Oxford University Press.
 21. 22. Lopes, Dominic McIver (2005b), The Domain of Depiction, Contemporary Debates in Aesthetics and Philosophy of Art, ed. Matthew Kieran, Oxford, Blackwell, pp. 160-175.
 22. 23. Lopes, Dominic McIver (2010), Picture This: Image-Based Demonstratives, Philosophical Perspectives on Depiction, ed. Catharine Abell and Katerina Bantinaki, Oxford, Oxford University Press, pp. 52-80.
 23. 24. Lopes, Dominic McIver (2011), An Empathic Eye, Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives, ed. Amy Coplan and Peter Goldie, Oxford, Oxford Univerity Press, pp. 118-133.
 24. 25. Lopes, Dominic McIver (2015), Perception and Art, Oxford Handbook of the Philosophy of Perception, ed. Mohan Matthen, Oxford, Oxford University Press, pp. 871-884.
 25. 26. Lopes, Dominic McIver (2016a), Four Arts of Photography: An Essay in Philosophy, Oxford, Wiley-Blackwell.
 26. 27.
 27. Lopes, Dominic McIver (2016b), In the Eye of the Beholder, Art, Mind, and Narrative: Themes from the Work of Peter Goldie, ed. Julian Dodd, Oxford, Oxford University, pp. 223-240.
 28. 28. Lopes, Dominic McIver (2018a), Aesthetics on the Edge: Where Philosophy Meets the Human Sciences, Oxford, Oxford University Press.
 29. 29. Lopes, Dominic McIver (2018b), Being for Beauty: Aesthetic Agency and Value, Oxford, Oxford University Press. 30. Martin, Edwin (1986), On seeing Walton's Great-grandfather, Critical Inquiry, Vol. 12, No. 4, pp. 796-800.‏
 30. 31.
 31. Nanay, Bence (2010), Perception and Imagination: Amodal Perception as Mental Imagery, Philosophical Studies, Vol. 150, No. 2, pp. 239-254.‏ 32.
 32. Novitz, David (1975), Picturing, The Journal of Aesthetics and Art Criticism Vol.34, No. 2, pp. 145-155.‏ 33.
 33. Savedoff, Barbara E. (1992), Transforming Images: Photographs of Representations, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 50, No. 2, pp. 93-106.‏ 34.
 34. Schellenberg, Susanna (2013), Belief and Desire in Imagination and Immersion, The Journal of Philosophy, Vol. 110, No. 9, pp. 497-517.‏ 35.
 35. Walton, Kendall L. (1973), Pictures and Make-believe, The Philosophical Review, Vol. 82, No. 3, pp. 283-319.
 36. 36. Walton, Kendall (2002), Depiction, Perception, and Imagination: Responses to Richard Wollheim, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 60, No.1, pp. 27-35.‏