دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

صفحه 5-17

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی