بازشناسی کنش‌ورزی سیاسی هنر زیست‌محیطی معاصر با رویکرد ارج‏شناسی در نظریه‌‏انتقادی (مطالعه‌موردی: اکتیویسم لیبریت‌تیت و سمفونی درختان آبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، بنیاد ملی علم ایران، تهران ، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

‏ تلاش هنر معاصر در گذار از انقلاب مفهومی، دخالت و توان تغییر در گفتمان‌های اجتماعی است. رویکرد اخلاقی هنر معاصر در هیأت اکتیویسم ‏هنری، چشم‌اندازی انتقادی به مسائل اجتماعی در دنیای ‏هنر گشوده‌است. از مقوله‌های بنیادین فلسفه اجتماعی، سیاست بهره‌وری از محیط‌ زیست و تعهدات ‏زیستی به‌عنوان نگرانی جهانی در همه ابعاد است که از مضامین مورد توجه در اکتیویسم‌های ‏هنری سال‌های اخیر بوده و دیالکتیک میان هنر، امر اجتماعی و اخلاق را مطرح‌ساخته. در علوم ‏اجتماعی معاصر آراء ‌نسل‏ سوم نظریه‌انتقادی در پرداختن‌‌ به مبانی هنجاری، تعیین دستورزبانِ اخلاقیِ تضادهای اجتماعی در تبیین الگوی"به‌رسمیت‌شناختن"است. از همین‌ رو پژوهش حاضر به مطالعه قرائت نسل‌سوم نظریه‌انتقادی از"بازشناسی"در مطابقت با جنبه اخلاقی تعارضات زیست‌ محیطی مورد توجه در اکتیویسم‌های هنری می‌پردازد. این پژوهش با فرض همسویی تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن واقعیت‌های اجتماعی بحران زیست‌ محیطی در اکتیویسم‌های هنری و نظریه‏ ارج‌شناسی (قرائت اکسل‌ هانت)، سعی در مطالعه کنش‌ورزی اجتماعی-سیاسی در هنر موضوع‌گرای معاصر دارد که با روش توصیفی-تحلیلی صورت ‏می‌پذیرد. ازاین‌‏رو می‌توان به این نتیجه اذعان داشت که توانشِ‌ اجتماعی اکتیویسم‌‏های هنری در پیگیری مطالبات اجتماعی با جنبه‌‏های بازشناسی در نظریه‌‏انتقادی نسل ‏سوم مطابقت ‌دارد؛ این توان در راستای شناخت و اقدام برای ترسیم پیامدهای تخریب محیط‌زیست، همچنین فشار بر نهادهای قدرت و ایجاد مسئولیت‏‌پذیری در تعهدات‌ زیستی در دوران معاصر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات