تحلیل پارادایمی نظریه در روش مطالعات بصری سفال منقوش نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

نظریه­ی غالب در روش و فرضیات مطالعات بصری سفال نیشابور «تأثیر هنر ساسانی بر هنر اسلامی» است. در این میان شماری از تحقیقات نیز که بیشتر جنبه­ی تفسیری دارند، به تأثیرات معاصر و اسلامی آثار توجه داده­اند. تحلیل پارادایمی نظریه در پژوهش­های موجود از سفال منقوش نخودی نیشابور، با هدف تبیین و تحلیل وضعیت نظریه در روش تحقیق آن­ها انجام می­شود. پرسش اصلی تحقیق این است که در مطالعات گوناگون درباره­ی سفال منقوش نیشابور پس از ویلکینسون، تفاوت­های پارادایمی، چه تغییری در نتایج ایجاد کرده است؟ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. تعداد 10 مقاله یا پایان نامه با موضوع تحلیل بصری سفال منقوش نیشابور به شکل هدفمند انتخاب شده است. تحلیل مطالعات نشان می­دهد هرگاه محقق از روش­ها یا تمهیدات تحقیقی کمی با گرایش­های اثباتی به مساله نگریسته است، نظریه­ی جدید پدیدار نمی­شود. در سوی مقابل پژوهش­هایی که بی­اعتنا به نظریه وارد تفسیر شدند، قابلیت نظریه­سازی یافته و تنوع نتایج مشهود است. در باب وضعیت نظریه در سفال منقوش نیشابور، نظریه­ی تأثیر هنر ساسانی و به طور کلی نقاشی پیش از اسلام ایران در بخش شکل یا فرم قابل تایید است. اما در بحث معنایی و محتوا، خلأ تاسیس نظریه­ی مستقل وجود دارد که بتواند تمامی تفاسیر معنایی را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • آزادبخت، مجید، و محمود طاووسی. (1391). «استمرار نقش‌مایه‌های دوره‌ ساسانی بر نقوش سفالینه‌های دوره‌ سامانی نیشابور». نگره. (شماره 22). 71-51.
 • - احمدزاده، فرید؛ حسینی، سیدهاشم و لیلا زنگنه (1395) مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روی سفالینه‌های نیشابور( در قرون سوم و چهارم هجری). جلوه هنر، سال دهم، بهار و تابستان شماره 1 (پیاپی 19)، صص 7- 20.
 • - امامی سیگارودی عبدالحسین، صلصالی مهوش(1390) بررسی مقایسه‌ای پارادایم های مطالعات کمی و کیفی (قسمت اول). پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY)، دوره:21 شماره:2 (پی در پی 66)صفحات :47-50.
 • - امامی سیگارودی عبدالحسین، صلصالی مهوش، بصیری هادی(1391). مقایسه پارادایم های مطالعات کمی و کیفی (قسمت دوم). پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY)، دوره:22 شماره:1 (پی در پی 67)صفحات: 54-60.
 • - ایمان، محمدتقی. (1394). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، قم.
 • - ------------(1390). مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، نشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، قم. - بلیکی نورمن (1400). پارادایم های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه: سیدحمیدرضا حسینی و دیگران. نشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، قم.
 • - بیک‌محمدی، نسرین؛ صالحی کاخکی، احمد و محمد ابراهیم زارعی. (1399). نمادشناسی و منشأیابی مضمون نقش گاو در سفالینه های نیشابور با اتکا بر متون تاریخی. مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران. شماره 27 دوره دهم. زمستان. صص 189- 212.
 • - توابع قوامی، فاطمه‌سادات (1399). رویکردی وجودی به روش‌تحقیق در هنرهای تجسمی. رساله دکتری. استاد راهنما: پریسا شاد قزوینی. دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. تهران. منتشر نشده است. دسترسی از طریق: https://ganj.irandoc.ac.ir
 • - چارمز، کتی. (1397). ساختن نظریه مبنایی. مهزیار کاظمی موحد، حمیدرضا ایرانی. موسسه خدمات فرهنگی رسا. تهران.
 • - چنگیز، سحر، و حسن بلخاری‌قهی. (1395). «تحلیل نمادهای عددی، هندسی و جانوری در سفالی از نیشابور (با تأکید بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری)». پژوهشنامه خراسان بزرگ. دوره 6، شماره 25، بهمن. 14-1.
 • - رئیسی محمدمنان(1395). ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، پژوهش های معماری اسلامی، دوره:4، شماره:2 (پیاپی 11)، صفحات :3-20.
 • - سیبویه، نرگس. (1399). تحلیل شمایل شناسانة تصویر کشتی نشستگان از مجموعه سفال های نیشابور. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. شماره 27. بهار. صص 109-125.
 • - شبیری‌دوزینی، مهدی. (1389). بررسی ویژگی‌های تصویرگری در سفالینه‌های سامانی نیشابور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: محمدعلی رجبی، خشایار قاضی زاده. دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران. دسترسی از طریق: https://ganj.irandoc.ac.ir
 • - عسکری‌الموتی، حجت‌اله. (1395). بازخوانی محتوایی نقوش سفال نیشابور در قرن چهارم هجری با محوریت باورهای مذهبی و پیش گویی های نجومی. پژوهشنامه خراسان بزرگ. دوره 6، شماره 25، بهمن. 15-28.
 • - صادقی حبیب‌اله، عسکری‌الموتی حجت‌اله، قاضی زاده خشایار و سیدرضاحسینی(1399). نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور(با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی). دوره 10، شماره 40 - شماره پیاپی 40، آذر 1399،صفحه 72-57.
 • - کاظمی، سامره. موسوی‌گیلانی، سیدرضی.(1398). مطالعه تطبیقی نقوش هنر اسلامی از دیدگاه سنت گرایی و تاریخی نگری بر اساس آرای کیت کریچلو و گل رو نجیب اوغلو. مطالعات تطبیقی هنر سال نهم بهار و تابستان. شماره 17. 105- 93.
 • - گائینی، ابوالفضل؛ حسین‌زاده امیر(1391) پارادایم‌های سه‌گانه اثباتی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان. نشریه: راهبرد فرهنگ، دوره:5 شماره:19، صفحات :103-138.
 • - محمدپور، احمد. (1397). ضد روش، زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. نشر لوگوس. تهران
 • - ------------(1398). فرا روش. (بنیان‌های فلسفی و علمی روش تحقیق ترکیبی). چاپ اول. نشر لوگوس. تهران
 • - ------------(1398). روش در روش (درباره ساختار معرفت در علوم انسانی). چاپ دوم. نشر لوگوس. تهران
 • - محمدی، محمد و محمدتقی آشوری (1400). پیکره‌نگاری در سفالینه‌های نیشابور. مجله هنر خراسان. شماره 1. بهار 1400. صص 23- 42.
 • - موسوی گیلانی، سیدرضی. (1394). روش شناسی هنر اسلامی. مجله علمی پژوهشی قبسات. سال بیستم زمستان1394 شماره 78
 • - میرجانی، حمید. (1389). استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش. صفه، 20(1-2)، 35-50.
 • - ------------(1391). مکان معماری و معرفت تاریخی. نشریه شهر و معماری بومی. شماره 3 پاییز و زمستان. 18-7.
 • - میرزائی، بنفشه و علی مرادخانی. (1398). بازتاب مهرپرستی در نقوش سفال‌های نیشابور در دوره سامانیان. نشریه رهپویه هنر: هنرهای تجسمی. دوره جدید. شماره 2. بهار. صص 47- 57.
 • - نصری امیر. (1391). خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی. فصلنامه کیمیای هنر. سال اول شماره 6. زمستان. صص 20-7.
 • - همپارتیان، مهرداد. خزایی، محمد. (۱۳۸۴). نقوش انسانی بر سفالینه های نیشابور (قرون دهم و یازدهم/ چهارم و پنجم). دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی، سال دوم، بهار و تابستان. شماره 3. صص۳۹-۶۰ .
 • - Haywood Rolling Jr, James (2010) A Paradigm Analysis of Arts-Based Research and Implications for Education, Studies in Art Education; Winter 2010; 51, 2; Research Library, pg. 102
 • - Haseman, Brad (2006) A Manifesto for Performative Research. Media International Australia incorporating Culture and Policy, theme issue "Practice-led Research"(no. 118): pp. 98-106.
 • - Østern, T. P., Jusslin, S., Nødtvedt Knudsen, K., Maapalo, P., & Bjørkøy, I. (2021). A performative paradigm for post-qualitative inquiry. Qualitative Research.
 • - Pancaroglu Oya, (2017). Figural Ornament in medieval Islamic art, in: A Companion to Islamic Art and Architecture. First Edition. Edited by Finbarr Barry Flood and Gülru Necipoglu. John Wiley & Sons,Incorporated.
 • - Pancaroglu, O. (2013). “Feasts of Nishapur: Cultural Resonances of Tenth-Century Ceramic Production”. Khurasan”, M. McWilliams (ed.), In Harmony: The Norma Jean Calderwood Collection of Islamic Art, Harvard Art Museums, Cambridge.
 • - Siméon Pierre (2017). Buff ware pottery, new considerations: Typology, chronology and futuwwa evidence, Jahrbruch des Linden-Museums, n°66, pp. 105-129. ‎
 • - Wilkinson, Charles K. (1973), Nishapur (pottery of the early Islamic period). New York: The Metropolitan Museum of art.
 • - Zick-Nissen. Johanna (1973). “Iran und Turkestan Unterglasurdekor”. Islamiche keramik. ‎Dusseldorf: ‎Hetjens Museum, 38- 84.