خوانش وجوه بصری هنر گروتسک در آثارجنی ساویل بر اساس آرای میخائیل باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نقاشی/ کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، نقاشی،دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22059/jfava.2022.337695.666857

چکیده

جنی ساویل یک نقاش فیگوراتیو از تصاویر بسیار بزرگ و توصیفات کوبنده در مورد بدن گروتسکی زنان و اغلب خودش است. نقاشی‌های او با اصطلاحات مختلفی مانند ناخوشایند، بی‌رحمانه و منزجرکننده توصیف می‌شود. رئالیسم گروتسک به عنوان یک جریان دارای نفوذ و قدرت در نقاشی فیگوراتیو تا به امروز زنده مانده است. در بدنی تحریف شده به عنوان ابزاری برای با هم ادغام نمودن واقعیت و تخیل. شکاف‌ها و برآمدگی‌های این بدن مشترک انسانی ممکن است ناخوشایند یا منزجرکننده به نظر برسند اما باختین این تصاویر احشایی را در چارچوبی بلندنظرانه و مثبت قرار می‌دهد. این پژوهش با طرح این پرسش اصلی که «چگونه می-توان بر مبنای آرای باختین وجوه بصری هنر گروتسک را در آثار جنی ساویل خوانش نمود؟» شکل گرفته و از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر نوع و روش، کیفی و توصیفی-تحلیلی می‌باشد. یافته‌های تحقیق آشکار کننده این واقعیت است که این هنرمند با بکارگیری هنر خود هر آنچه در جامعه امروزی فاخر و بلندمرتبه تلقی می‌شود به زیر کشیده و آن را از مرکز به حاشیه رانده است و این گونه با درهم شکستن روابط سلسله مراتبی و تقدس‌زدایی از امر مقدس و آرمانی، اعتراض خود را به بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه ابراز نموده است.

کلیدواژه‌ها