خوانش وجوه بصری هنر گروتسک در آثارجنی ساویل بر اساس آرای میخائیل باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نقاشی، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

جنی ساویل یک نقاش فیگوراتیو از تصاویر بسیار بزرگ و توصیفات کوبنده در مورد بدن گروتسکی زنان و اغلب خودش است.  نقاشی­های او با اصطلاحات مختلفی مانند ناخوشایند، بی­رحمانه و منزجرکننده توصیف می­شود. رئالیسم گروتسک به­عنوان یک جریان دارای نفوذ و قدرت در نقاشی فیگوراتیو تا به امروز زنده مانده است. در بدنی تحریف شده به­عنوان ابزاری برای با هم ادغام نمودن واقعیت و تخیل. شکاف­ها و برآمدگی­های این بدن مشترک انسانی ممکن است ناخوشایند یا منزجرکننده به نظر برسند اما باختین این تصاویر احشایی را در چارچوبی بلندنظرانه و مثبت قرار می­دهد. این پژوهش با طرح این پرسش اصلی که «چگونه می­توان بر مبنای آرای باختین وجوه بصری هنر گروتسک را در آثار جنی ساویل خوانش نمود؟» شکل گرفته و از نظر هدف توسعه­ای و از نظر نوع و روش، کیفی و توصیفی-تحلیلی می­باشد. یافته­های تحقیق آشکار کننده این واقعیت است که این هنرمند با بکارگیری هنر خود هر آنچه در جامعه امروزی فاخر و بلندمرتبه تلقی می­شود به زیر کشیده و آن را از مرکز به حاشیه رانده است و این گونه با درهم شکستن روابط سلسله مراتبی و تقدس­زدایی از امر مقدس و آرمانی، اعتراض خود را به بی­عدالتی و نابرابری در جامعه ابراز نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آفرین، فریده (1397)، تحلیل وجوه فرهنگ عامه در نقاشی‌های حسینعلی ذابحی، باغ نظر، دوره 15، شماره 59، صص 71-82.
انصاری، منصور (1384)، دموکراسی گفتگویی: امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائیل باختین و یورگن هابرماس، نشر مرکز، تهران. تامسون، فیلیپ (1398)، گروتسک، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، تهران.
تودوروف، تزوتان (1398)، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی، نشر مرکز، تهران
. عرب‌زاده، جمال، و کامبیز موسوی اقدم، و شراره افتخاری یکتا (1394)، تحلیل نقاشی‌های پیتر بروگل بر اساس اندیشه میخائیل باختین، کیمیای هنر، دوره 4، شماره 14، صص 32-52.
لچت، جان (1398)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، انتشارات خجسته، تهران.
مکاریک، ایرنا ریما (1398)، دانش‌نامه‌ی نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر، و محمد نبوی، آگه، تهران.
نامورمطلق، بهمن (1394)، درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها، سخن، تهران.
نولز، رونالد (1394)، شکسپیر و کارناوال پس از باختین، ترجمه رویا پورآذر، انتشارات هرمس، تهران.
Adams, James L., Wilson Yates, and Robert P. Warren (1997), The Grotesque in Art and Literature: Theological Reflection, Wm. B. Eerdmans Publishing, United States of America.
Bakhtin, Mikhail (1984), Rabelais and His World, Translated by Helene Isowolsky, Bloomington, Indiana University Press. Dalley, Jan (2020), Jenny Saville: portrait of a feminist, Financial Times.
Dentith, Simon (1995), Bakhtinian Thought: An Introductory Reader, Routledge.
Erdrich, Loren (2007), I Am a Monster: The Indefinite and the Malleable in Contemporary Female Self-Portraiture, Circa , No.121, pp. 43-49.
Garland Thomson, Rosemarie (1996), Freakery: Cultural Spectacles of the Extraordinary Body, New York University Press. Goodman, Jonathan (2020), Jenny Saville at Gagosian, White Hot Magazine.
Groom, Simon (2018), Jenny Saville Now, Gagosian Quarterly.
Guner, Fisun (2012), Jenny Saville, Modern Art Oxford and Ashmolean Museum, The Arts Desks.
Harpham, Geoffrey G. (1982), On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton University Press, Princeton.
Haynes, Deborah J. (2008), Bakhtin and the Visual Arts, Cambridge University Press, United State of America.
Hoban, Phoebe (2018), Jenny Saville still Manages to Amaze with Ancestors, Riot Material.
Hubbard, Sue (2020), Jenny Saville Propped 1992 Significant Works, Art News, Artlyst.
Kennedy, J., and J. Burt (2018), Portraying the grotesque in Jenny Saville’s paintings, Unit London, News.
Lockard, Brittany (2017), Who Are You Calling Fat? : Eating Disordered Thinking in Jenny Saville’s Plan and Propped, Gender Open Repositorium, No. 62, pp. 36-47.
Meagher, Michelle (2003), Jenny Saville and a Feminist Aesthetics of Disgust, Hypatia, 18, No. 4, pp. 23-42.
Murphy, Anna (September 3, 2000), An Obsession with Bodily Extremes, The Sunday Telegraph.
Paparoni, Demetrio (2008), Damien Hirst, David Salle, Jenny Saville: The Bilotti Chapel, Edited by Demetrio Paparoni, The Bilotti Chapel, Rome.
Wages, Emily C. (2016), Macro Self-Portraiture and the Feminine Grotesque, Bachelor of Arts, Claremont College. http://www.artforum.com/print/reviews/199910/jenny-saville-772
http://www.theartstory.org/amp/artist/saville-jenny/artworks/