تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هنجار گریزی به‌عنوان یکی از شگردهای بیانی و روش برجسته‌سازی در دنیای ادب و هنر به معنای خروج از معیار عادی و آشناست که در پی آن، مخاطب در مواجهه با اثر به درنگ واداشته می‌شود و معنا به تأخیر می‌افتد. جایگاه، نقش و اهمیت هنجار گریزی در متون ادبی و هنری به حدی است که منتقدان به بررسی آن از زوایای مختلف پرداخته‌اند و در این زمنیه نظریات و الگوهایی نیز ارائه نموده‌اند که به نظر می‌رسد لیچ توانسته الگویی نسبتاً جامع ارائه نماید. ازاین‌رو، با توجه به خصلت آشنازدا و مبهم نقاشی مدرن، هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ است. پرسش مطرح‌شده این است که کدام‌یک از روش‌های هنجار گریزی موردنظر لیچ در نقاشی‌های مدرن قابل ‌شناسایی است؟ روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. نتیجه اینکه از آنجاکه یکی از خصلت‌های اصلی هنر و بخصوص نقاشی مدرن، آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در زمینه فرم و محتوی است؛ در برخی از نقاشی‌های مدرن با انواع هنجار گریزی‌های موردنظر لیچ یعنی آوایی (استفاده از عناصر بومی)، نوشتاری (برهم زدن ساختار اشکال)، نحوی (جابجایی اشکال از جای اصلی و واقعی‌شان) و معنایی (تغییر معنای آشنا) روبرو می‌شویم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احمدی، بابک (1370). ساختار وتاویل متن. تهران، نشر مرکز.
 • - بارانی، محمد (1382).کارکردهای ادبی زبان گونه‌های آن. فرهنگ،11(46و47)،70-55.
 • - تناولی، پرویز (1394). نمکدان، تهران: نشر نظر. - سپهری، سهراب(1384). هشت کتاب. ناشر: تهران، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر.
 • - سجودی، فرزان(1387). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران، نشر علم.
 • - سجودی، فرزان(1380). نگاهی به‌نظام نشانه‌شناسی زبان و هنر. مجموعه مقالات همکنش زبان و هنر، تهران.
 • - کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی.
 • - شفیعی کدکنی، محمدرضا (1384). نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی. تهران، انتشارات سخن.
 • - شفیعی کدکنی، محمدرضا (1392). زبان شعر در نثر صوفیه. تهران، انتشارات سخن.
 • - شفیعی کدکنی، محمدرضا(1391). موسیقی شعر. تهران، نشر آگاه.
 • - شمیسا، سیروس(1386). بیان. تهران، نشر میترا.
 • - شمیسا، سیروس (1372)، کلیات سبک شناسی، تهران، نشر میترا.
 • - شهامی پور، شروین (1388) فرانسیس بیکن، تهران: نشر نظر.
 • - دهخدا، علی‌اکبر(1377). لغت‌نامه دهخدا. جلد15، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • - صفوی، کوروش(1360). درآمدی بر زبان‌شناسی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • - صفوی، کوروش(1383). از زبان‌شناسی به ادبیات. جلد اول: نظم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
 • - عمید، حسن(1390). فرهنگ لغات. تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • - لینتن ، نوربرت (1383). هنر مدرن، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارت نی.
 • - فتوحی، محمود(1392). سبک‌شناسی، نظریه‌ها ،رویکردها و روش‌ها. تهران، انتشارات سخن.
 • - فتوحی، محمود(1387). ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند لایه‌گی، مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی. شماره 62.
 • - نجومیان، امیر علی(1394). نشانه در آستانه، تهران: انتشارات فرهنگ نو و نشر آسیم.
 • - Hawkes, Terence (1977). Structuralismus and Semiotics, London Routledge, p. 192
 • - Neret. Gilles(2005). Dali, Taschen, koln.
 • - Fliedl, Gottfried (2003). Klimt, Taschen, koln.
 • - Leech, Geoffrey (1969). A Linguistic Guide to English Poetry, London: Longman, pp.xiv + 240
 • - Saussure, Ferdinand de (1983). Course in General Linguistics, (trans. Roy Harris), London. Duckworth
 • . - 3-eech, Geoffrey. 1988, Language in Literature, Style and Foregrounding. Routledge, New York
 • URL 1: https://galleryinfo.ir/Artist/fa/1310
 • https://www.catawiki.com/en/l/19837859-salvador-dali-after-the-ghost-of-vermeer
 • URL 2 - : https://www.catawiki.com/en/s/?q=persistence%20of%20memory&sort=relevancy_desc
 • URL3- URL 4: https://fa.socmedarch.org/marc-chagall-biography-4160581-923
 • - URL5: https://pin.it/6UHJfO6
 • - URL6: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Empire_of_Light_Belgium.jpg
 • - URL7: https://brendoptom.ru/fa/dzhordzho-de-kiriko-interesnye-fakty-chto-nuzhno-znat-o-dzhordzho-de-kiriko-pered.html
 • ( - URL8: https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-red-model.jpg
 • URL9: https://wwww.ijoor.ir
 • URL10: https://pl.opisanie-kartin.com/opis-obrazu-pabla-picassa-gitara
 • URL11: https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail/22477