تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه نقاشی/ دانشکده هنر و معماری / دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان/ایران

چکیده

هنجار گریزی به‌عنوان یکی از شگردهای بیانی و روش برجسته‌سازی در دنیای ادب و هنر به معنای خروج از معیار عادی و آشناست که در پی آن، مخاطب در مواجهه با اثر به درنگ واداشته می‌شود و معنا به تأخیر می‌افتد. جایگاه، نقش و اهمیت هنجار گریزی در متون ادبی و هنری به حدی است که منتقدان به بررسی آن از زوایای مختلف پرداخته‌اند و در این زمنیه نظریات و الگوهایی نیز ارائه نموده‌اند که به نظر می‌رسد لیچ توانسته الگویی نسبتاً جامع ارائه نماید. ازاین‌رو، با توجه به خصلت آشنازدا و مبهم نقاشی مدرن، هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ است. پرسش مطرح‌شده این است که کدام‌یک از روش‌های هنجار گریزی موردنظر لیچ در نقاشی‌های مدرن قابل ‌شناسایی است؟ روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. نتیجه اینکه از آنجاکه یکی از خصلت‌های اصلی هنر و بخصوص نقاشی مدرن، آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در زمینه فرم و محتوی است؛ در برخی از نقاشی‌های مدرن با انواع هنجار گریزی‌های موردنظر لیچ یعنی آوایی (استفاده از عناصر بومی)، نوشتاری (برهم زدن ساختار اشکال)، نحوی (جابجایی اشکال از جای اصلی و واقعی‌شان) و معنایی (تغییر معنای آشنا) روبرو می‌شویم.

کلیدواژه‌ها