تولید و تفسیر نشانه ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 عضوهیئت علمی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران.

چکیده

امروزه به‎کارگیری فن‎آوری‎های نوین در خلق آثار هنری به گسترش رویکرد‎های تعاملی در هنر‎ دامن زده است. نگاه خاص ژان بودریار فیلسوف معاصر و از نظریه‎پردازان پست‎مدرن به جایگاه فن‎آوری در زندگی بشر امروز‎، زمینه را برای بررسی نظرات او در هنر‎تعاملی فراهم ساخته‎است. به اعتقاد بودریار نشانه‎ها و رمزگان در جامعه‌ی پسامدرن بر همه‌ی شئون زندگی ازجمله هنرتسلط یافته و او به کرات نگرانی خود را از فراموش‎شدن واقعیت جهان در بین وانموده‎ها و نشانه‌ها بیان نموده است. هدف از پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مفاهیم‎کلیدی نظریات بودریار همچون وانمایی و‎ ارزش نشانه و با بررسی‎ دو نمونه ازآثار تعاملی گروه طراحان تیم لب، به این پرسش پاسخ داده شود، چگونه بازتولید نشانه‎ها و وانمایی مد نظر بودریار در هنر‎تعاملی رخ می‎دهد؟ برای نایل‎آمدن به این هدف، از شیوه توصیفی-‎تحلیلی و گردآوری‎اطلاعات با استفاده از منابع‎ مکتوب و دیجیتال‎ استفاده شده‎‎‎است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد حضور و‎کنش مخاطب در هنر‎تعاملی و تفاوت دیدگاه و نحوه ارتباط او با اثر، نشانه‎های جدیدی را خلق کرده‎که بازتولید و تکثیر‎پذیری نشانه ها در کنار عواملی همچون تعامل، تخیل و حس مخاطب، منجر به محو تمایز بین وانموده و واقعیت و خلق نشانه‎های بی‎ارجاع به جهان واقع می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات