تولید و تفسیر نشانه ‎ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ‎ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فلسفه هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

    امروزه به ‎کارگیری فن‎آوری‎ های نوین در خلق آثار هنری به گسترش رویکرد‎های تعاملی در هنر‎ دامن زده است. نگاه خاص ژان بودریار فیلسوف معاصر و از نظریه‎ پردازان پست‎مدرن به جایگاه فن‎آوری در زندگی بشر امروز‎، زمینه را برای بررسی نظرات او در هنر‎تعاملی فراهم ساخته ‎است. به اعتقاد بودریار نشانه ‎ها و رمزگان در جامعه‌ی پسامدرن بر همه‌ی شئون زندگی ازجمله هنرتسلط یافته و او به کرات نگرانی خود را از فراموش‎ شدن واقعیت جهان در بین وانموده ‎ها و نشانه‌ها بیان نموده است. هدف از پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مفاهیم‎ کلیدی نظریات بودریار همچون وانمایی و‎ ارزش نشانه و با بررسی‎ دو نمونه ازآثار تعاملی گروه طراحان تیم لب، به این پرسش پاسخ داده شود، چگونه بازتولید نشانه‎ ها و وانمایی مد نظر بودریار در هنر‎تعاملی رخ می‎دهد؟ برای نایل‎ آمدن به این هدف، از شیوه توصیفی-‎تحلیلی و گردآوری ‎اطلاعات با استفاده از منابع‎ مکتوب و دیجیتال‎ استفاده شده‎‎‎ است. نتایج پژوهش نشان می ‎دهد حضور و‎کنش مخاطب در هنر‎تعاملی و تفاوت دیدگاه و نحوه ارتباط او با اثر، نشانه‎ های جدیدی را خلق کرده ‎که بازتولید و تکثیر‎پذیری نشانه ها در کنار عواملی همچون تعامل، تخیل و حس مخاطب، منجر به محو تمایز بین وانموده و واقعیت و خلق نشانه‎ های بی ‎ارجاع به جهان واقع می‎ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استیونسون، نیک،(1383)، کولاک بودریار،پسامدرنیته،ارتباطات جمعی ومبادله نمادین، ترجمۀ پیام یزدانجو، رسانه بهار 1383 - شماره 57 از 244 – 97‎1
احمدی، بابک‎،(1380)، حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه هنر، چاپ پنجم ، تهران :نشرمرکز
بودریار، ژان،(1374)، وانموده ها، ترجمۀ مانی حقیقی، سرگشتگی نشانه ها: نمونه هایی از نقد پسامدرن، نشر مرکز، تهران
بودریار ،ژان، (1397) جامعه ی مصرفی، ترجمه ی پیروز ایزدی، نشر ثالث تهران
ساراپ، مادن(1382)، راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسا مدرنیست ترجمه‌ی محمد رضا تاجیک، نشر نی ،چاپ اول ،تهران سیدمن، استیون. (1388) کشاکش آرا در جامعه شناسی. هادی جلیلی. چاپ دوم.: نشر نی. تهران
مانویچ، لف.(1381)، رسانه های دیجیتال، ترجمه مسعود اوحدی، فصلنامه هنر، شماره 51 ، ص 141-135
منصوریان، سهیلا. (1391)،وانمایى: تاریخچه و مفهوم، فصلنامه کیمیاى هنر، شماره.2، بهار،ص 120-109
نوذری، حسینعلی (1388)، صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته؛ بسترهای تکوین تاریخی و‎ زمینه های تکامل اجتماعی، چاپ سوم ، انتشارات نقش جهان، تهران وارد،گلن(1393)، پست مدرنیسم، ترجمه نادرفخر- ابوذرکرمى، نشر ماهى، تهران.
 Baudrillard, Jean. (1983), Simulations, trans. Paul Foss, Paul Patten and Philip Beitchman. New York: Semiotext
Baudrillard, Jean. (1993), Symbolic Exchange and Death, SAGE Publications
Baudrillard, Jean. (1994), Simulacra and Simulations, trans.S. Faria and Ann Arbor. MI: University of Michigan Press. Baudrillard, Jean. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage.
Baudrillard, Jean. (2005a), The Intelligence of Evil or theLucidity Pact, Oxford and New York: Berg.
Baudrillard,Jean .(2005b), Violence of the virtual and integral reality, International Journal of Baudrillard Studies,vol 2.No.‎2. Jamson, Fredric. (1991). Postmodernism or the Cultural logic of late capitalism. Duke University Press.
Muller, L., Edmonds, E. and Connell, M. (2006). Living Laboratories for Interactive Art. Co De sign: International Journal of Co Creation in Design and the Arts, Special Issue on Interactive Art Collaboration, 2 (4), 195-207.