بررسی عوامل تاثیرگذار بر روان‌خوانی تایپ‌های حوزه چاپ بر اساس عادت خواننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 مربی،گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22059/jfava.2023.357549.667092

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر روان خوانده شدن یک فونت بر اساس سلیقه و عادت مخاطب در نشر چاپی است. با این فرض که انتخاب درست فونت بر اساس نیاز و عادت مخاطب، باعث تعامل بیشتر او با متن و ترغیب بیشتر او به خواندن می‌شود. به همین منظور در این پژوهش ابتدا به بررسی تعاریف خوانایی و روان‌خوانی و عوامل موثر در آن پرداخته شد و با تطبیق این عوامل با اصول خوشنویسی فارسی، الگوی اولیه برای شناخت سلیقه خوانندگان استخراج شد. در نهایت برای شناخت بهتر مخاطب این عوامل بر روی مخاطب آزمایش شدند تا تاثیر هر یک بر سرعت خواندن، درک مطلب و خستگی چشم به عنوان عوامل تکمیل‌کننده روند خواندن، سنجیده شود. تحلیل نتایج بدست آمده از 30 آزمودنی از کارمندان روزنامه ایران با سن‌های 25 تا 45 سال، با قدرت بینایی کامل و بدون سابقه بیماری‌های مغزی و ضربه به سر، نشان می‌دهد با تغییر فونت‌ها، که هر یک نماینده‌ای از یک عامل موثر بر روان‌خوانی است، سرعت خواندن، میزان درک مطلب و خستگی چشم تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند و تاثیرگذارترین عامل در روان خوانده شدن یک فونت، فاصله میان حروف و کلمات در آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات