بررسی آثار و دیدگاه طبیعت‌گرایانه‌ی آلبرشت دورر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تصویرسازی، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

چکیده

دیدگاه طبیعت‌گرایانه در دوران رنسانس با اضافه شدن رویکردهای علمی منجر به آگاهی بیشتر انسان از پیرامونش شد. کوشش هنرمندان در به نمایش گذاشتن جهان سبب شد تا هنر رنسانس از دوره‌های گذشته به طرز چشم‌گیری متمایز شود. جریانی که انسان و طبیعت را سرلوحه‌ قرار داد و با دو گرایش عمده‌ی واقع‌گرایی، یکی مبتنی بر تجربه و مشاهده‌ی طبیعت و دیگری توسل به ریاضیات، به سمت کشف جهان عینی گام برداشت. از این‌رو، مطالعه‌ی نگرش هنرمندی که در فعالیت حرفه‌ای خود در مواجهه با این گرایش‌ها قرار گرفته است موضوع مهمی در تحلیل آثار تصویری محسوب می‌شود که در این پژوهش به شکلی هدف‌مند در آثار آلبرشت دورر دنبال می‌شود. این‌که هنرمند در راستای تصویرسازی و نقاشی از چه مؤلفه‌هایی در طبیعت و چه تکنیک‌هایی بهره می‌گیرد سؤال اصلی این پژوهش است. بدین منظور، این مطالعه با اتخاذ شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی و رویکرد تک‌نگاری به تحلیل عناصر بصری، ریاضی‌وار و طبیعت‌محور تصویرسازی‌ها می‌پردازد. از مهم‌ترین نتایج این مطالعه رویکرد متفاوت هنرمند در پرداخت به آثار است و نقش هنرمند در فرم‌دهی به عینیت‌گرایی در قالبی جدید به نمایش گذاشته می‌شود و هنرمند با تمام تأثیرپذیری از معیارهای زیباشناسانه‌ی رنسانس، در اجرا، به آن‌چه خود از موضوع درک کرده رجوع می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پاکباز، رویین (1395)، دایرة المعارف هنر (سه جلد)، تهران: فرهنگ معاصر.
پاکباز، رویین (۱۳۹۶)، در جستجوی زبان نو (تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی درعصر جدید)، تهران: نشر نگاه.
پانوفسکی، اروین (۱۳۹۹)، معنا در هنرهای تجسمی، ترجمه‌ی ندا اخوان اقدم، تهران: نشر چشمه.
تاتارکویچ، ولادیسلاو (۱۳۸۸)، میمسیس، ترجمه‌ی زینب صابر، زیبا شناخت، ۲۱، 329-342.
تاتارکیویچ، ووادیسفاف (۱۳۹۵)، زیباشناسی دورر و نظریه هنر در اروپای مرکزی، مترجم: سید جواد فندرسکی، اطلاعات حکمت و معرفت، ۲، ۴۶-۵۰.
حییم (1374)، فرهنگ حییم (انگلیسی به فارسی)، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
رید، هربرت (1353)، هنر امروز، ترجمه‌ی سروش حبیبی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۵۷)، ارسطو و فن شعر، تهران: انتشارات امیرکبیر.
سوانه، پیر (۱۳۸۸)، مبانی زیباشناسی، ترجمه‌ی محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
عمید، حسن (1379)، فرهنگ فارسی عمید (دو جلدی)، تهران: انتشارات امیرکبیر.
کراوالی، آنجلا (1375)، آکسفورد المنتری، تهران: نشر بهزاد.
گاردنر، هلن (1394)، هنر در گذر زمان: تاریخ کامل هنر جهان، مترجم: محمدتقی فرامرزی، تهران: کاوش پرداز.
مددپور، محمد (1388)، آشنایی با آرای متفکران درباره‌ هنر، تهران: انتشارات سوره مهر.
هاورز، آرنولد (1361)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه‌ی امین مؤید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
وال، ژان (1370)، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه‌ی یحیی مهدوی و همکاران، تهران: خوارزمی.
وزیری، علینقی (1346)، زیباشناسی در هنر و طبیعت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ونگ‌، وسیوس (۱۳۹۷)، اصول فرم و طرح، ترجمه‌ی آزاده بیداربخت، تهران: نشر نی.
Dackerman, S. (2011), Prints and the Pursuit of Knowledge in Early Modern Europe, Cambridge, Massachusetts: The Harvard Art Museums.
Eichler, A. (2013), Albrecht Dürer: 1471 – 1528, Potsdam: Ullmann.
Nangia, N. (2020, June 17), What Are the Characteristics of Renaissance Art? One How To, https://education.onehowto.com/article/what-are-the-characteristics-of-renaissance-art-12642.html#anchor_5.
Nevola, F. (2014), Architecture in Italian Renaissance Painting: London, The Burlington Magazine, 156: 614-615.
Panofsky, E. (1955), The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton: Princeton University Press.
Sander, J. (2013), Albrecht Durer: His Art in Context, Munich: Prestel.
URLs URL1: Retrieved December 14, 2022, from https://www.wikiart.org/en/albrecht-durer/iris/.
URL2: Retrieved December 14, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Hare.
URL3: Retrieved December 14, 2022, from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/356497.
URL4: Retrieved December 14, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Piece_of_Turf.
URL8: Retrieved December 17, 2022, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_106.jpg.. URL9: Retrieved December 24, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_the_Artist_Holding_a_Thistle.
URL11: Retrieved December 28, 2022, from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391104.
URL12: Retrieved December 28, 2022, from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336222.
URL13: Retrieved December 28, 2022, from https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/5447.