نویسنده = حسینی زاده، آذین
تعداد مقالات: 1
1. "طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 75-85

زهرا رهبرنیا؛ آذین حسینی زاده