نویسنده = دریایی، نازیلا
تعداد مقالات: 1
1. قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 45-52

نازیلا دریایی