نویسنده = فرید، امیر
تعداد مقالات: 1
1. جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 15-22

امیر فرید