نویسنده = داوری، روشنک
تعداد مقالات: 1
1. طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکردی جایگزین مُد )

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 83-93

روشنک داوری؛ رضا افهمی؛ علیرضا اژدری