نویسنده = سلطانمرادی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. گـیــاه زنــدگـی در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطانمرادی