نویسنده = میرعمادی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ و تجلیات میترا در غرب

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-13

ابوالقاسم دادور؛ سید علی میرعمادی