نویسنده = سیدعربی، میرهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت*

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-84

ناصر کلینی ممقانی؛ میرهادی سیدعربی؛ حسین ناصر الاسلامی