نویسنده = زارعی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی‌های قاجاری تکیۀ معاون-الملک کرمانشاه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال