نویسنده = مقدم، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-92

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم