نویسنده = فاضل، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی