نویسنده = کبیرصابر، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. روایت معماری در بیان عکاسی؛ مراتب معنا در عکس معماری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-86

محمدباقر کبیرصابر؛ یوسف زینال زاده