نویسنده = اکبری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-12

مجید اکبری