نویسنده = محمدی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-74

عاطفه محمدی؛ صداقت جباری