نویسنده = طهماسبی عمران، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه‌نامه با تأکید بر مکتب تبریز

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-44

فاطمه طهماسبی عمران؛ نادیا معقولی