نویسنده = محمدی، منظر
تعداد مقالات: 1
1. چرخش فرهنگ زیبایی: تحول معیارهای زیبایی فردی در گذار از عصر قاجار به پهلوی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-16

منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه