نویسنده = علیاری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب ابزارهای پرسونا و نقشه سفر کاربر در فرایند طراحی خدمات

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

امیر مسعود فریدی زاد؛ سعید علیاری