نویسنده = فرهنگ، شاهین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی فرمی کیف دستی بانوان بر اساس سلایق مشترک در گروه های ادراکی کاربران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-133

مریم احمدی؛ مهدی اصل فلاح؛ شاهین فرهنگ