نویسنده = هاشمی، نازنین سادات
تعداد مقالات: 1
1. نیازشناسی طراحی برای افراد توانیاب جسمی و حرکتی در پارک های عمومی شهر تهران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-130

مهدی اصل فلاح؛ نازنین سادات هاشمی