نویسنده = ���������� ��������������
بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری