نویسنده = ���������� �������������� ��������
کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه ی محصولات جدید

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-66

10.22059/jfava.2013.29614

ناصر کلینی ممقانی؛ پریسا ایزدپناه


تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 75-85

ناصر کلینی ممقانی؛ سمانه عظیمی


ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده