نویسنده = ������������ ������������
طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 67-74

وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی


به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش