نویسنده = ������������ �������� ������������
مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2013.30062

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب