نویسنده = ���������� ������ �������� ��������������
نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36379

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا


تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه "مرگ مؤلف" رولان بارت

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.24372

اشرف السادات موسوی لر؛ سمانه کاظمیان مروی


تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح