نویسنده = منصور حسامی کرمانی
تعداد مقالات: 2
1. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-114

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


2. مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی