نویسنده = �������� ���������� ������ ��������������
واکاوی نظریه‏ انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست‏مدرن

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-16

10.22059/jfava.2018.244050.665776

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذزی