نویسنده = �������������� ���������� ������������
شناسایی اصول اجرایی در طراحی مشارکتی

دوره 28، شماره 2، تیر 1402

10.22059/jfava.2022.346293.666947

بهزاد سلیمانی؛ معصومه اسماعیل زاده


تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-129

10.22059/jfava.2018.66703

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا