تبیین گفتمان سوژه و قدرت درتاملات فوکو و آثار تجسمی هالی با تاکید بر مفهوم زندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه سوره، تهران

چکیده

رابطه سوژه و قدرت، از محوری­ترین موضوعات در آرای میشل فوکو است. او با بهره­گیری از روش تبارشناسی، در پی آن است تا سوژه مدرن را به مثابه ابژه گفتمان قدرت صورت­بندی کرده، و آن را در پیوند با اَشکالی چون تکنولوژی­های انضباط مورد تامل قرار می­دهد. فوکو معتقد است که نهادهای سلطه سنتی، کارکرد پیشین خود را از دست داده­اند. دیگر نمی­توان قدرت را به فرد یا گروهی خاص فرو کاست و جامعه به زندان بدل گشته است. به باور فوکو، در جامعه زندان­گون مناسبات میان اعضا بر مبنای مراقبت، نظارت و منقاد ساختنِ اعضا استوار است. در دهه 1980 و از بطن تحولات هنری نیمه دوم قرن بیستم، شاهد ظهور پیتر هالی هستیم. عمده آثار او، خوانش­های تجسمی از نوشته­های نظریه­پردازانی چون فوکو است. پژوهش حاضر می­کوشد با تکیه بر روش توصیف و تحلیل، به گفتمان قدرت در تاملات فوکو و چگونگی تحقق اَشکال نظام مراقبت به مثابه زندان اهتمام داشته و نمود آن را در آثار هالی مورد کنکاش قرار دهد. می­توان دریافت هالی با تاسی از فوکو، جلوه­های نظام­های ارتباطی و عاملیت­های سرکوب­گرِ دنیای مدرن و وانموده­های آن را مورد انتقاد قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


آرچر، مایکل (1388)، هنر بعد از 1960، ترجمه کتایون یوسفی، نشر حرفه هنرمند، تهران.
فوکو، میشل (1378)، مراقبت وتنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران.
دریفوس، هیوبرت؛ رابینو، پل(1392)، میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، تهران.
ضیمران، محمد (1384)، میشل فوکو: دانش و قدرت، نشر هرمس، تهران.
ماتیوز، اریک (1378)، فلسفه­ی فرانسه در قرن بیستم، ترجمه محسن حکیمی، نشر ققنوس، تهران.
 
 Baudrillard, Jean (1984), The Hyper-realism of Simulation. In Art in Theory 1900- 2000, Edited by Charles   Harrison and Paul Wood, 2002, Blackwell Publishing, Oxford.
Crowther, Paul (2003), Critical Aesthetics and Postmodernism, Clarendon Press, Oxford.
 Foucault, Michel (1970), the Order of Things: An Archaeology of the Human Science. Tr. M. A. Sheridan Smith, Tavistock, London.
Foucault, Michel (2002), the Archaeology of Knowledge, Tr. A. M. Sheridan Smith, Pantheon Book, New York.
Halley Peter (1983), Nature and Culture, Published in Arts Magazine, 58, No.1 (September1983), New York.
Halley Peter (1976), From Criticism to Complicity, in Art in Theory 1900-2000, Edited by Charles                     Harrison and Paul Wood, 2002, Blackwell Publishing, Oxford.
Loveday, Thomas (2006), The Darkened Room: painting as the image of thought, Sydney coledge of the Art, download: www.ses. Library. usyd. edu. Au /handle/ 2123/1103 
Smart, Barry (2010), A Dictionary of Cultural and Critical Theory, Editors: Michael Payne and Jessica Rea Barbera , Second Edition, Wiley-Blackwell Publishing ,Oxford.
The 20th- century Art Book, Phaidon Press, 1999. 
Wallis, Brian (1987), Blasted Allegories: An Anthology of writings by contemporary Artist,
MIT Press, Cambridge.