بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصولات و جایگاه طراحی صنعتی در روند نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله مطالعه­ای است در رابطه با انواع نوآوری، چگونگی طبقه­بندی آنها در روند طراحی و جایگاه و نقش طراحی صنعتی در این روند. در این راستا هرم نوآوری که در آن چهار نوع متفاوت از نوآوریمنتج از طراحی محصول قرار دارد، معرفی می­گردد. این هرم نتیجه نهایی یک فرآیند تحقیقاتی است که با سه فضای مهم و کلیدی مرتبط با توسعه و تولید محصول جدید، سروکار دارد: فضای تجاری، مهندسی و طراحی. در اولین قدم این تحقیق، مبادرت به تعیین این مسئله شد که چگونه می­توان نقش طراحی در ایجاد نوآوری در محصول را بهتر نشان داد. برای پاسخ به این سؤال، یک روش وابسته به پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفت، بطوریکه نو­آوری در یک محصول در قالب یک پدیده مورد بررسی قرار گرفت. از این روش سه اهرم کارآمد از فرآیند نوآوری منتج از طراحی بدست می­آید: فرم، طرز استفاده و فناوری. بعلاوه چهار نوع نتیجه عملی نیز از فرآیند نوآوری منتج از طراحی حاصل می­گردد که از این قرارند: نوآوری در زیبایی­شناسی، نوآوری در طرز استفاده، نوآوری در مفهوم و نهایتاً نوآوری در ویژگی­های سمبولیک. نتایج و اهرم­های بدست آمده در این تحقیق به شکل هرم نوآوری ارائه می­گردد که به آشکار ساختن تفاوت­ها و شباهت­های آنها کمک می­کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 
Abernathy, W. J & Utterback, J. M (1978), Patterns of innovation in industry. Technology Review, 80(7), 40-47.
Anselmi, L (2004), the Use quality of household appliances, In L. Rampino (Ed.), Polidesign, Milano.
Baglieri, E (2003), from Idea to value, Etas Libri, Milano.
Bertola, P (2004), Design in the scientific thought: Towards a phenomenology of design, (pp.23-38), Polidesign, Milano.
Buchanan, R (1985), Declaration by design: Rhetoric, argument, and demonstration in design practice, Design Issues, 2(1), 4-22.
Bürdek, B. E (2005), Design: History, theory and practice of product design, Birkhauser, Boston.
Dell′Era, C & Verganti, R (2007), Strategies of innovation and imitation of product languages, Journal of Product Innovation Management, 24(6), 580-599.
Eisenman, M (2007), Aesthetic innovation: Changing institutional logics in standardized high-technology industries, Technology, Innovation and Institutions Working Paper Series, Alberta, Technology Commercialization Centre at University of Alberta, Canada.
Fredrickson, B. L (1998), What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300-319.
Gemser, G & Leenders, M. A. A. M (2001), How integrating industrial design in the product development process impacts on company performance, Journal of Product Innovation Management, 18(1), 28-38.
Gemser, G & Wijnberg, N. M (2002), the Economic significance of industrial design awards: A conceptual framework, Design Management Journal, 2(1), 61-71.
Griffith, S. J & Skibsted, J. M (2009), In pursuit of the design icon, In A. Wiliams, R. Partington, & Q. Sun (Eds.), Proceedings of the Tsinghua International Design Management Symposium (pp. 150-159), Salford, Adelphi Research Institute, UK.
Henderson, R. M & Clark, K. B (1990), Architectural innovation: The configuration of existing product technologies and the failure of established firms, Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30.
Heskett, J (2002), Design: A very short introduction, Oxford University Press, Oxford.
Kotelnikov, V (n.d.), Systemic innovation: The new holistic approach for the new knowledge-driven economy, RetrievedFebruary 17, 2011, from http://www.1000ventures.com.
Krippendorff, K (1989), on the Essential contexts of artifacts or on the proposition that design is making sense (of things), Design Issues, 5(2), 9-39.
Krippendorff, K (2006), the Semantic turn a new foundation for design, FL: CRC/Taylor & Francis, Boca Raton.
Kubler, G (1972), the Shape of time, Yale University Press, New Haven.
Maldonado, T (1991), Industrial design: A re-examination, Feltrinelli, Milano.
Norman, D (2004), Emotional design, Apogeo, Milano.
Papanek, V (1983), Design for human scale, Van Nostrand Reinhold, New York.
Pinar, F, William (2004), What Is Curriculum Theory?, Lawrence erlbaum Associates, Publishers, London.
Ravasi, D & Lojacono, G (2005), Managing design and designers for strategic renewal, International Journal of Strategic Management, 38(1), 51-77.
Red Dot Award citation (2008), Retrieved June 24, 2009, from http://en.red-dot.org.
Von Stamm, B (2003), Managing innovation, design and creativity, John Wiley & Sons, London.
Rindova, V. P & Petkova, A. P (2007), When is a new thing a good thing?, Organization Science, 18(2), 217-232.
Ulrich, K. T & Eppinger, S. D (2003), Product design and development (3rd Ed.), McGraw-Hill, Boston.