دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، دی 1395 
تمایزهای کیفی و کمی در سیر تحول ارسی‌های قاجاری تبریز

صفحه 77-84

10.22059/jfava.2016.59956

محمد مدهوشیان نژاد مدهوشیان نژاد؛ حجت اله عسکری الموتی