دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، زمستان 1395 
8. تمایزهای کیفی و کمی در سیر تحول ارسی‌های قاجاری تبریز

صفحه 77-84

محمد مدهوشیان نژاد مدهوشیان نژاد؛ حجت اله عسکری الموتی