تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه کمال الملک نوشهر

2 دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

شهرهای جدید و امروزی، آکنده از  قطعات تصاویر، کالاها و کلمات چاپی پرشماری شده­اند که معنای شهر را تغییر می­دهند و آن را هم به کالا و تصویر مبدل می­کنند. در واقع شهروند شهر مدرن، پرسه­زنی است که با سفر در فضای فیلمیکِ شهر، دچار وقفه­ای در وجود خود می­شود؛ وقفه­ای که به وسیلۀ مونتاژی از این قطعات پر می­شود و باعث تغییر هویت و تبدیل او به شیئ  و کالا می­شود. در این مقاله تحلیلی- توصیفی، سعی بر آن است تا در چارچوب دیدگاه­های والتر بنیامین و ژاک لاکان، به تحقیق در نظریات فلسفی و روانکاوانۀ فیلم و تبلیغات پرداخته شود و به چگونگی تغییر هویت شهروندان در دنیای مدرن  بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که شهروند به مثابه یک پرسه­زن، با حرکت در میان این گذرگاه­ها و در تقابل با انبوه تصاویر تبلیغاتی که دائم در گوشه و کنار شهر او را احاطه می­کنند، در جایگاه یک کارگردان هنری شروع به ساخت یک مونتاژی از تصاویر تبلیغاتی می­کند. از این پیوست، فیلمی ذهنی حاصل می­شود که تماشاگر را سرشار از احساس و حرکت می­کند. این فیلم، با فضای فراواقعی و هوس­انگیزش، حس میل مخاطب را برای به چنگ آوردن کالاها و ابژه­های درون آن به شدت برمی­انگیزد.

کلیدواژه‌ها


دلوز، ژیل (1392)، سینما یک، مترجم: مازیار اسلامی، انتشارات مینوی خرد، تهران.
قهرمانی، محمد باقر؛ پیراوی ونک، مرضیه؛ مظاهریان، حامد و صیاد، علیرضا (1395)، بازتجسد پرسه زن شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 21، شماره 1، صص 17-28.
 
Baudrillard, Jean (1996), The System of Object, Trans: James Benedict, Verso, London.
Baudrillard, Jean (1998), The Consumer Society, Trans: James Benedict, Sage, London.
Benjamin, Andrew & Rice, Charles (2009), Walter Benjamin and the Architecture of Modernity, R.E. Press, Melbourne.
Benjamin, Walter (1999), The Arcades Project, Edited by R. Tiedemann, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
Benjamin, Walter (2006), The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baidelair, edited by Micheail W. Jennings, Belknap, Pp. 320. ISBN 0-67-40228-74, Cambridge.
Bennett,Jane (2001), The Enchantment of Modern Life :Attachment.Crossings and Ethics, Princetom University Press, Princetom.
Boyer, M. Christine (1994), The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, MIT Press, Cambridge.
Bozovic, Miran (1992), The Man Behind his Ownretina, essay in: Slavoj Zizek, Hrsg Everything you Always Wanted to know about: Lacan (but Were Afraid to Ask Hichcock), Verso, pp.161-177. Elias, Norbert, London – New York.
Bruno, Giuliana (2002), Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film, Verso, London.
Callois, Roger (1984), Mimicry and Legendandary Psychasthenia, Originally published on Surrealist Jornal, ?????????????
Certeau, Michel de (1984), The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley
Dali, Salvador (1930), La Feme Visible, Paris: Editions Surrealistes, Société de ventes aux enchères Paris Drouot, Paris.
Deleuze, Gilles (1983), Cinema 1 : The Movement-Image, Harvard University Press, Cambridge.
Deutsche, Rosalyn (1996), Eviction: Art and Spatial Politics, The MIT Press, Cambridge.
Dolar, Mladen (1998), The Spectator Who Know too much, essay in: Slavoj Zizek, Hrsg Everything you Always Wanted to Know About: Lacan (but Were Afraid to Ask Hichcock), London – New York, Verso, pp. 31-46.
Eisenstein, Sergei (1949), A Dialectic Approach to Film Form, Essay from Film Form, New York.
Eisenstein, Sergei (1969), Film Form and the Film Sense, Edited and Translated by Jay Layda, Meridian Books, New York.
Eisenstein, Sergei (1989), Montage and Architecture, Assemblage 10, Dezember, S. 111-131.
Giedion, Siegfried (1941), Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, Harvard University Press, Cambridge.
Haliday, Jon (1997), Sirk on Sirk )Directors on Directors), Faber and Faber, London.
Koepnick, Lutzp (1999), Walter Benjamin and Aesthetice of Power, University of Nebraska Press, Lincoln.
Koolhaas, Rem (1994), Delirious New York, The Monacelli Press, New York.
Kracauer, Siegfried (1963A), the Mass Ornament Weimar, Weimar Essays, Travel and DanceTranslated, Edited with an introduction By Thomas Y. Levin, Harvard University press, Cambridge.
Kracauer, Siegfried (1963B), The Mass Ornament Weimar, Weimar Essays, “Cult of Distraction: on Berlin’s Picture Palaces.”, Translated, Edited and with an Introduction by Thomas Y. Levin, Harvard University Press, Cambridge.
Kracauer, Siegfried (1963C), The Mass Ornament Weimar, Weimar Essays, Farewell to the Lindden Arcade.”, Translated, Edited and with an introduction By Thomas Y. Levin, Harvard University Press, Cambridge.
Lacan, Jacques (1998), Le Séminaire. The Seminar of Jacqus Lacan, BookXX: Encore, On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, 1972-3, Ed Jacques-Alain Miller, trans. Bruce Fink????????.
Lefebvre, Henri (1991), The Production of Space, Trans. by Donald Nicholson Smith, Blackwell, Oxford & Cambridge.
Lynch, Kevin (1960), The Image of the City, The Technology & Harvard University Press, Cambridge.
Merleau-Ponty, Maurice (1962), Phenomenology of Perception, Trans. Colin Smith, The Humanities Press, New Jersey.
Neumann, Mark (2001), “Emigrating to New York in 3D: Stereoscopic Vision in IMAX’s Cinematic city”, Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, Edited by Mark Shiel and Tony Fitzmaurice, Blackwell Publishers.
Schilder, Paul (1935), Psycho-Analysis of Space, the International Journal of Psychoanalysis, part 3, July, p. 21.
Simmel, Georg (1903), The Metropolis and Mental Life, Essay from Archive.org????????.
Virilio, Paul (1991), The Lost Dimension, Trans. Daniel Moshenbenberg, Semiotext(e) , New York.
Žižek, Slavoj (1987), The Lacanian Real:Television, in October, No. 40 spring, p.10.
Žižek, Slavoj (1992), Everything you Always Wanted to know about Lacan (But Were Afraid o Ask Hichcock), Verso, London – New York.
Žižek, Slavoj (1994), The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Casulity, Verso, London.