کاوشی در روش های مورد استفاده دانشجویان رشته طراحی صنعتی قبل و بعد از تاثیر آموزش های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عضو هییت علمی/ دانشگاه تهران

چکیده

طراحی، فرایندی است که به منظور حل یک مسئله، در ذهن فرد طراح اتفاق می­افتد. یکی از روش­هایی که به منظور مکاشفه و تحلیل رفتار انسانی، توسعه یافته است، روش تحلیل پروتکل است. با استفاده از فرایند بلند فکر کردن در حین انجام عمل، می­توان تا حدی از آنچه در ذهن فرد مورد آزمایش می­گذرد، آگاهی پیدا کرد. پی بردن به این نکته که «آموزش­های آکادمیک چه تاثیری بر روی این فرایند ذهنی پیچیده می­تواند داشته باشد؟»، خاستگاه این پژوهش است. هدف از انجام تحقیق حاضر، کاوش در چگونگی روشی است که دانشجویان طراحی در طول دوره­ تحصیلات دانشگاهی خود می­آموزند و به کار می­گیرند. به این منظور، دو «نمونه­ ورودی» و دو «نمونه خروجی» تحت آزمایش تحلیل پروتکل قرار گرفتند. دو نمونه، مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. تفاوت­های بین نمونه­ها در سه عامل «زمان»، «نحوه رویارویی با مسئله» و «فازهای طراحی» معرفی شد و مورد بررسی قرار گرفت. «نمونه ورودی» در خلاقیت، آزادی عمل بیشتری را تجربه کرد. حال، اینکه «نمونه خروجی» در حل مسئله به گونه­ای نظام­مند، عمل کرد. نتایج حاصل برای گروهای مورد بررسی در قالب تشریح کامل فرایندهای طراحی مورد مطالعه و مجموعه ای از فرضیه ها به نمایش گذاشته شد و در پایان، پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


لاوسون، برایان (۱۳۹۲)، طراحان چگونه می­اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی. (حمید. ندیمی، مترجم)، ویرایش جدید، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، تهران.
ندیمی، حمید و شریعت راد، فرهاد (۱۳۹۱)، منابع ایده پردازی معماری جستاری در فرایند ایده پردازی چند معمار از جامعه حرفه­ای کشور، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، ۱۷(۲)، صص ۵-۱۴.
Akin, Omer (1984), An Exploration of the Design Process, In: Cross, Nigel (Ed.), Developments in Design Methodology, John Wiley & Sons, pp.189-207.
Akin, Omer & Lin, Chengtah (1995), Design protocol data and novel design decisions, Design Studies, 16(2), pp.211-236.
Austin, John & Delaney, F. Peter (1998), Protocol Analysis as a Tool for Behavior Analysis, The Analysis of Verbal Behavior, 15(1), 41-56.
Craig, David Latch (2001), Stalking Homo Faber: a comparison of research strategies for studying design behavior, In: Eastman, C. M., McCracken, W. M., & Newstetter., W. C. (Ed), Design Knowing and Learning: cognition in design education, Oxford: Elsevier Science, pp.13-36.
Cross, Nigel (2003), The Expertise of Exceptional Designers, In: Cross, N. & Edmonds, E. (Ed), Expertise in Design. Sydney, Australia: Creativity and Cognition Press, University of Technology, Sydney, pp.23-35.
Cross, Nigel (2004), Expertise in design: an overview, Design Studies, 25, pp.427-441.
Cross, Nigel (2006), Designerly Ways of Knowing, Springer, London.
Darke, Jane (1984), The Primary Generator and the Design Process, In: Cross, N. (Ed), Developments in Design Methodology, John Wiley & Sons, pp.175-188.
Eastman, M. Charles (1969), Cognitive processes and ill-defined problems: a case study from design, Proceedings of the First Joint International Conference on Artificial Intelligence, MA: MITRE, Bedford.
Eastman, M. Charles (1970), On the analysis of intuitive design processes, In: Moore, Emerging Methods in Environmental Design and Planning, Cambridge, MA, USA: MIT Press, pp.21-37.
Ericsson, K. Anders (2002), Towards a procedure for eliciting verbal expression of non-verbal experience without reactivity: interpreting the verbal overshadowing effect within the theoretical framework for protocol analysis, Applied Cognitive Psychology, 16(8), pp.981-987.
Ericsson, K. Anders & Simon, A. Herbert (1993), Protocol analysis: verbal reports as data, Cambridge, MA, The MIT Press, US.
Gilhooly, Kenneth & Green, Caroline (1996), Protocol analysis: theoretical background, In: Richardson, J. T. E (Ed), Handbook of Qualitative Research Methods for psychology and the social sciences, Leicester: BPS Books, pp.43-54.

Günther, Joachim & Ehrlenspiel, Klaus (2007),Comparing designers from practice and designers with systematic design education, In: Badke-Schaub, P., Cardoso, C., Lauche, K., & Roozenburg, N., (Ed), Design Theory and Methodology, The Netherlands: Delft University of Technology, pp.7-81.
Hay, L; Teague C. M; Duffy, A. H. B;  Pidgeon, L. M ; Vuletic, T & Grealy, M (2017), A systematic review of protocol studies on conceptual design cognition, Design Computing and Cognition DCC’16. J.S. Gero
Jiang, Hao &  Yen, Ching-Chiuan (2009), Protocol Analysis in Design Research: a review, IASDR, International Association of Societies of Design Research????
Kan, W.T. Jeff & Gero, S. John (2017), Quantitative Methods for Studying Design Protocols, Springer, ????.
Lawson, Bryan (2004), What Designers Know, Elsevier/Architectural Press, Oxford, Burlington. 
Lawson, Bryan & Dorst, Kees (2009), Design Expertise, Architectural Press, ??????.
Lauche, Kristina (2007), Overview of approaches on design research, In: Badke-Schaub, P., Cardoso, C., Lauche, Kristina  ; Roozenburg, Norbert (Ed), Design Theory and Methodology, The Netherlands: Delft University of Technology, pp.39-43.
Lee, S.Won; Lee, J; JO,N & Kim, Y.S (2013),Design activity and team interaction characteristics: a case study of protocol analysis on team-based product-service systems design process, international conference on engineering design ,ICED13.
Newell, Allen (1966), On the Analysis of the Human Problem Solving Protocols, International Symposium on Mathematical and Computational Methods in the Social Sciences, Rome, Italy, pp.145-185.
Newell, Allen & Simon, A. Herbert (1972), Human problem solving, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall.
Sarkar, Prabir & Chakrabarti, Amaresh (2013), A Support for Protocol Analysis for Design Research, DesignIssues, Volume 29, Number 4, pp.?????????.
Schön, A. Donald (1992), Designing as reflective conversation with the materials of a design situation, knowledge based systems, Vol.5, No.1 , pp.154-156.
Schön, A. Donald & Wiggins, Glenn (1992), Kinds of seeing and their functions in designing, Design Studies, 13(2), pp.135-156.

Watson, B. Johan (1920), Is thinking merely the action of language mechanisms?, British Journal of Psychology, 11(2), pp.87- 104.
Yu, Rongrong; Gero, John & Gu, Ning (2015), Architects’ Cognitive Behaviour in Parametric Design, International Journal of Architectural Computing, Volume 13, Issue 1, pp.???????.