دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1399 
1. واکاوی نظریه‏ انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست‏مدرن

صفحه 5-16

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذزی


7. تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر

صفحه 71-86

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور


10. مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

صفحه 109-124

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی