دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، خرداد 1399 

مقاله پژوهشی

واکاوی نظریه‏ انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست‏مدرن

صفحه 5-16

10.22059/jfava.2018.244050.665776

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذزی