بیان انتقادی در نمونه هایی از آثار تایپوگرافی متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی هنر شیراز

2 دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و ارتباط طراحی‌گرافیک با حوزه‌هایی هم چون سینما و اضافه‌شدن عنصر زمان، حرکت و عناصر مکمل همچون موسیقی به تایپوگرافی، ابزار بیانی مهمی به نام تایپوگرافی‌متحرک شکل‌گرفته است که با گسترش دیدگاه‌های انتقادی در حوزه‌ی علوم‌انسانی و هنر، به امکانی ویژه برای بیان انتقادی، تبدیل ‌شده‌است. انتشار روزافزون تایپوگرافی‌های متحرک انتقادی، این پرسش را مطرح می‌کند که مهم‌ترین تدابیر بصری و راهکارهای القای­معنی در تایپوگرافی‌متحرک کدام‌اند؟ پژوهش پیش‌رو، با مشاهده و مطالعه در منابع کتابخانه‌ای، دیجیتالی و غیره به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی انجام می‌پذیرد و با هدف دستیابی به مهم‌ترین راه‌کارهای بصری متحرک‌سازی برای بیان­انتقادی، به مطالعه‌ی عناصر­ بصری تایپوگرافی‌متحرک می‌پردازد و با تحلیل چند نمونه، به جستجوی ظرفیت‌های­دیداری در بیان انتقادی می‌پردازد. جامعه‌ی نمونه، آثاری است که با جستجوی هدفمند در وب‌سایت‌های بارگذاری ­ویدیو به­دست­آمده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تایپوگرافی‌متحرک میان وجوه دیداری حروف و متون ادبی، موسیقی، سینما و موضوعات گوناگون ارتباطی معنادار برقرار می‌کند که به تأثیرگذاری بیشتر پیام می‌انجامد. نتایج تحلیل نمونه‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین ویژگی‌های این آثار عبارت‌اند از: استفاده از حروف بیان‌گر، هماهنگی فرم‌ حروف با محتوای پیام، عدم یکنواختی در اندازه، سبک و وزن حروف، خوانایی در زمان کوتاه و استفاده‌ی محدود از تصویر فیگوراتیو و رنگ.

کلیدواژه‌ها


بابیک، نکیسا؛ پیبرنیک، جسینکا و مرواک، نیکلا (1396)، «بررسی رسانه: گرافیک متحرک»، ترجمه مهدیه کرد، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره 62، صص (125-120).
پوکاک، لین و رزبوش، جانسن (1386)، انیمیشن رایانه‌ای، اردشیر کشاورزی، دانشگاه صدا و سیما: تهران.
حریری، نجلا (1385)، اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.
شادمهری طوسی، نغمه (1393)، «بررسی محتوای اثرگذار و ایجاد شخصیت‌ها در تایپوگرافی متحرک»، اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی.
کهوند، مریم (1396)، «فرهنگ دیداری گرافیک دیزاین در عصر دیجیتال»، نشریه حرفه هنرمند، شماره‌ 62، صص 57-38.
هوستتلر، سوسی (1396)، «اتحاد تایپوگرافی و حرکت در ارتباطات بصری»، ترجمه غزاله ابراهیمی، مجله حرفه هنرمند، شماره‌62، صص 141-148.
هیلنر، ماتیاس (۱۳۹5)، تایپوگرافی مجازی، جمشید آراسته، تهران: نشر آبان.
Brownie, B (2012), Fluid Characters in Temporal Typography, Fusion, vol 1, no. 1. 
Bodine, K, Pignol, M. (2003). Kinetic Typography—Based Instant Messaging. In Poster Proceedings of ACM Conference on Computer Human Interaction.
Forlizzi, J, Hudson, S. E & Lee, J. C (2002). The kinetic typography engine: An extensible system for animating expressive text, proceedings of the 15 th annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, p: 81-90.
Forlizzi, J, Lee, J. C, & Hudson, S. E. (2003). The kinetic system: Affective Messages Using Dynamic Texts, In Proc. of CHI 377–384. Ft. Lauderdale, Florida, USA.
Kleinpeter John R (2010) Typographic Innovation and Negative Criticism, Design Principles & Practice, an International Journal, Vol. 4 Issue 3, p: 193.
Hostetler, Soo C (2006), Integrating Typography and Motion in Visual Communication, paper presented at the 2006 iDMAa and IMS conference, Miami.
Metz, Christian (1972) Essais sur la signification au cinema, Paris: klincksieck.       
Pooler, Richard (2013) the Boundaries of Modern Art, Bury St. Edmunds: Arena Books.    
Rashid, Raisa (2008) Dancing with Words: Using Animated Text for Captioning, International Journal of Human–Computer Interaction, Volume 24- Issue 5: Investigating and Cultivating Creativity.
Turgut, Ozden Pektas (2012) Kinetic Typography in Movie Title Sequences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 51, 2012, P: 583-588.
Wells, Paul(2007), Scliptwriting, n. developing and creating text for a play, film or broadcast, AVA Publishing.
Woolman, Matt, Bellantoni, Jeff (2001) Type in Motion: Innovations in Digital Graphics, Random House Incorporated.