زیبایی‌شناسی معاصر بعد از جعبه‌های صابون مارک بریلوی اندی وارهول بر مبنای نظریه «هستی شناسی کاربردی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پست داک دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه نقاشی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این مقاله بر اساس نظریه «هستی شناسیِ کاربردی»روژه پوایوت به مطالعه زیباشناسیِ اثر جعبه‌های صابون بریلوی وارهول می پردازد. این اثر در زمان اجرایش، دچار چالش بود و نتوانست دنیای هنر را در مورد پذیرش اش به مثابه یک اثر هنری به توافق برساند. پرسشهای پژوهشی  این نوشتارعبارتند از: 1 در دوره معاصر چه معیارهای زیباشناسانه ای یک اثر انسانی را تبدیل به یک اثر هنری می‌کند؟ 2 بر اساس نظریه‌ «هستی شناسی کاربردی» پوایوت، اثر هنری معاصر چگونه و با چه رویکردی به مثابه نماد سازی شخصی هنرمند در نظر گرفته شده و زیباشناسی حاکم برآن چگونه خوانش می شود؟
فرضیه مقاله بیانگر این است که اثر هنری به هر شکلی در برگیرنده نمادسازی های فرمی و محتوایی است. اصولاً در دوره معاصر نمادسازی های شخصی هنرمند با اختلاط با نمادهای از پیش شناخته شدهِ جمعی در یک فرهنگ، نقش تمام کنندگی در خلق اثر هنری را دارد. نتیجه حاکی از آن است که در زیبا شناسی معاصر، یک اثر زمانی به عنوان یک اثر هنری شناخته می‌شود که بحث‌ها و تبادل گفتمانی پیرامون آن صورت پذیرد، بدون آنکه نیاز به برقراری توافق میان صاحب نظران فن باشد. روش تحقیق این مقاله تحلیلی ـ کیفی است که با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و مستندات  مجازی به انجام رسیده

کلیدواژه‌ها


 •          ·            تقوی ترنم، کفشچیان مقدم اصغر، پهلوان نوده محبوبه (۱۳۹۸)، خوانشی در باب معاصریت در هنر، هنرهای زیباـ هنرهای تجسمی، دوره ۲۴، شماره ۲، ۵ ـ۱۴.

           ·            زابلی نژاد هدی (۱۳۸۸)  ، نگره های زیبایی‌شناسی و هنر مدرن، کتاب ماه هنر، شماره۱۳۵، 38-45.

           ·            لوسی اسمیت ادوارد (۱۳۸۴)، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هری قرن بیستم جهانی شدن و هنرجدید، علیرضا سمیع آذر، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی چاپ و نشر نظر، تهران. 

           ·            Austin J. L, MARCONI Diego (2015), La philosophie du langage au XXe siècle, http://www.lyber-eclat.net, (30/08/2015).

           ·            Berthet Dominique (2009), Sartre, les arts plastiques et l'engagement,Changer l'art Transformer la société  : Art et Politique 2, LACHAUD, Jean-Marc (dir.), NEVEUX, Olivier (dir.), L'Harmattan, Paris, 120-128.

           ·            COUTURIER Élisabeth (2004), L'art contemporain mode d'emploi, Filipacchi, Turin.

           ·            DANTO Arthur (1996), Après la fin de l'art, trad.: Claude Hary-Schaeffer, SEUIL, Paris.

           ·            DANTO, Arthur (2012), Le monde de l'art, CAHIERS PHILOSOPHIQUES, n° 131, 108-128.

           ·            Loriese Danielle (2004), Le monde de l'art, in philosophie analytique et esthétique, Klincksieck, Paris.

           ·            MATISSE Henri (1972), Écrits et propos sur l'art, Hermann, Paris.

  • MACLUHAN Marshall (1977), Pour comprendre les médias : le prolongement techniques de l'homme, trad. : Jean Paré, SEUIL, Paris.

           ·            PICASSO Pablo (2017), Des citations d'artistes ou de penseurs sur l'art, https://www.galerietheartist.com, (14/11/2017).

           ·            Pouivet Roger (2003), l'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation : un essai d'ontologie de l'art de masse, La lettre volée, Belgique.

           ·            RANCIÈRE Jacques (2004), Malaise dans l'esthétique, Gallilée, Paris.

           ·            Sartre Jean-Paul (1948), La Recherche de l'absolu, situation III, Gallimard, Paris.

           ·            THÉVAL Gaëlle (2017), L'acte interprétatif et les œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques etchttps://www.fabula.org, (02/04/2017).

           ·            Wollheim Richard (1987), Painting as an art, Princeton University Press, Princeton.

           ·            ZABOLINEZHAD Hoda (2018), À la recherche de la figure de l'artiste contemporain, dans le cadre de la mondialisation. Le cas particulier des artistes  iraniens, thèse sous la direction de Mme Corine Pencenat, soutenue au collège doctoral européen de l'Université de Strasbourg.