تقابل زیبایی‌شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظر لارنس الووی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر دانشگاه شاهد

چکیده

از مهمترین مبادی زیبایی‌شناسی سوبژکتیو کتاب نقد قوه‌ی حکم کانت است. تاثیر این زیبایی‌شناسی علاوه بر مدرنیسم، در هنر نیمه‌ی دوم سده بیستم نیز قابل پیگیری است. به نظر می‌رسد بدون در نظر داشت زیبایی‌شناسی سوبژکتیو و تقابل آن با هنر نیمه دوم سده بیستم، بعید است بتوان به درکی جامع از ماهیت برخی جریانات هنری از جمله پاپ نایل آمد. این در حالی است که در تحلیل جریان پاپ کمتر این خصلت تقابلی و نتایج حاصل از آن مد نظر قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا با اتکا به آرا لارنس الووی در خصوص جریان پاپ و موضع آن در قبال زیبایی‌شناسی سوبژکتیو به درکی دقیقتر از ماهیت هنر پاپ دست یابد.
الووی با در نظر گرفتن خصلتی ارتباطی‌-‌کارکردی برای هنر و به طور اخص هنر پاپ، نه فقط به زیبایی‌شناسی سوبژکتیو واکنش نشان می‌دهد بلکه در صدد ارایه تعریفی متفاوت از هنر، مبتنی بر نظام ارتباطات است. با اتکا به نظریه‌ی ارتباطی‌-کارکردی الووی و خصایص تقابلی آن، می‌توان چنین نتیجه گرفت که جریان پاپ هویت خود را به طور صرف در تقابل با زیبایی‌شناسی سوبژکتیو تعریف می‌کند. از طرف دیگر این نظریه مطابق معمول موافقتی با ورود به موضوعات و تحلیل‌های کیفی در خصوص هنر ندارد.

کلیدواژه‌ها