تقابل زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظرلارنس الووی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

 از مهمترین مبادی زیبایی شناسی سوبژکتیو کتاب نقد قوهی حکم کانت است. تأثیر این زیبایی شناسی علاوه بر مدرنیسم، در هنر
نیمه ی دوم سده بیستم نیز قابل پیگیری است. به نظر میرسد بدون در نظر داشت زیبایی شناسی سوبژکتیو و تقابل آن با هنر نیمه
دوم سده بیستم، بعید است بتوان به درکی جامع از ماهیت برخی جریانات هنری از جمله پاپ نائل آمد. این در حالی است که
در تحلیل جریان پاپ کمتر این خصلت تقابلی و نتایج حاصل از آن مدنظر قرار میگیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا با اتکا به آرا
لارنس الووی در خصوص جریان پاپ و موضع آن در قبال زیبایی شناسی سوبژکتیو به درکی دقیق تر از ماهیت هنر پاپ دست یابد.
الووی با در نظرگرفتن خصلتی ارتباطی-کارکردی برای هنر و به طور اخص هنر پاپ، نه فقط به زیبایی شناسی سوبژکتیو واکنش
نشان میدهد بلکه در صدد ارائه تعریفی متفاوت از هنر، مبتنی بر نظام ارتباطات است. با اتکا به نظریه ی ارتباطی-کارکردی الووی
و خصایص تقابلی آن، میتوان چنین نتیجه گرفت که جریان پاپ هویت خود را به طور صرف در تقابل با زیبایی شناسی سوبژکتیو
تعریف میکند. از طرف دیگر این نظریه مطابق معمول موافقتی با ورود به موضوعات و تحلیل های کیفی در خصوص هنر ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


 • آرچر، مایکل (1394) هنر بعد از 1960؛ ترجمه کتایون یوسفی؛ انتشارات حرفه هنرمند؛ تهران

  پاکباز، رویین (1379) دایره المعارف هنر؛ انتشارات فرهنگ معاصر؛ تهران دیویس؛ دنی؛ هفریچر و دیگران (1388) تاریخ هنر جنسن؛ سرویراستار فرزان سجودی؛ انتشارات فرهنگسرای میردشتی؛ تهران

  شفر، ژان ماری (1385) هنر دوران مدرن فلسفه‌ی هنر از کانت تا هایدگر؛ ترجمه ایرج قانونی؛ نشر آگه؛ تهران

  کاسیرر، ارنست (1382) فلسفه‌ی روشنگری؛ ترجمه یداله موقن؛ انتشارات نیلوفر؛ تهران

  کانت، ایمانوئل (1390) نقد قوه‌ی حکم؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ نشر نی؛ تهران

  ضیمران، محمد (1393) نگاهی به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنر؛ انتشارات نقش جهان؛ تهران

  - Alloway, Lawrence (1969) “Popular Culture and Pop Art” published by: Studio International

  • Alloway, Lawrence (1958) “The arts and the mass media” Architectural Design 28
  • - Alloway, Lawrence (1957) “Personal Statement” Ark 19
  • - Alloway, Lawrence (1973) “An Interview with Lawrence Alloway” an interview by James L. Reinish, Studio International
  • - Alloway, Lawrence (1974) “American Pop Art” Published: Macmillan Pub Co.
  • - Harrison, Sylvia (2003) “Pop Art and the Origins of Post-modernism” Published by Cambridge University
  • - Legg, Catherine and Christopher Hookway (2020) “Pragmatism; The Encyclopedia of Philosophy”; editor: Edward N. Zalta; Publisher: Metaphysics Research Lab, Stanford University
  • - Kalar, Brent (2006) “The Demands of Taste in Kant's Aesthetics”; Continuum International Publishing Group; London
  • - Kant, Immanuel (2002) Critique of the power of judgment; Translated by: Paul Guyer and Eric Matthews; Cambridge University Press
  • - Morris, Charles (1946) “Signs, Language and Behavior”; New York Prentice-Hall, INC
  • منابع تصویری:
  • - James, Jamie (1996) POP ART; Published by Borders press