استخراج شاخصه های علمی طراحی؛ رهیافتی نظری بر نسبت دیزاین با دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشکده طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

10.22059/jfava.2022.347523.666963

چکیده

تلاش های بسیاری تاکنون برای روشن ساختن ارتباط طراحی و علم صورت گرفته، اما امروزه ارتباط آنها گاها در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. بنابراین پرداختن به این مسئله می تواند خلاء موجود در این راستا را تا حدودی پرنماید. پژوهش حاضر با هدف ابهام زدایی از ارتباط طراحی و علم و بیان شاخص ترین ویژگی های طراحی به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از نظریه داده بنیاد صورت پذیرفته که به لحاظ رویکرد کیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بدین صورت می باشد که به شیوه کدگذاری باز 51 ویژگی طراحی استخراج گشته، با کدگذاری محوری در 13 حوزه مطالعاتی، جایگاه هر یک از این ویژگی ها بررسی شده و با کدگذاری انتخابی برای کشف روابط بین آنها، تمامی ویژگی ها براساس شباهت و حوزه مطالعاتی آنها در سه گروه شناخت شناسی، ماهیت و دانش طراحی دسته بندی شده اند. پس از مراحل کدگذاری این تئوری ارائه می گردد که نیمی از شاخص ترین ویژگی های طراحی در حوزه دانش طراحی قرار دارند که دربردارنده سه واژه مطرح شده توسط کراس، به اضافه دو واژه رویکرد و تحقیقات طراحی می‌باشد که این دو واژه 24% از تمامی ویژگی‌های طراحی را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها